Bijbellezing: 2 Korintiers 12:7-10

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Laten we proberen aandacht te schenken aan de woorden in deze dia.

Er staat “Kracht in zwaktheid” wat is uw reactie als u deze woorden leest of hoort? Sommigen vragen zich misschien af: hoe kan er kracht zijn in zwakheid? Hoe is het mogelijk dat wanneer we zwak en hulpeloos zijn, we sterk worden? Daar kun je met je verstand niet bij. Maar dit is wat we lezen in het Bijbelgedeelte van vandaag, vers 10b, Paulus zei: "Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk".

Hoe is het mogelijk, als we zwak zijn, dan zijn we sterk? Vooral in het midden van de wereld van vandaag die echt macht verheerlijkt.Iedereen of elk land wedijvert om de machtigste te zijn. Niemand wil zwak zijn.

Indien mogelijk worden deze zwakke punten vermeden of toegedekt.Zelfs als we een "masker" moeten gebruiken om het toe te dekken. Dus wat bedoelt Paulus met zijn woorden: "Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk"? Wat maakte dat Paulus dat kon zeggen?

Broeders en zusters, we weten allemaal dat geen enkel mens dingen zoals moeilijkheden, uitdagingen, mislukkingen en verdriet kan vermijden.Dat is de realiteit van het menselijk leven in deze wereld. Moeilijkheden en uitdagingen van het leven zijn onderdeel geworden van het leven van ons allemaal.

Maar zonder dat we het ons realiseren kan het het menselijk leven daadwerkelijk bewerken en vormgeven.

De moeilijkheden en uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, kunnen ons inderdaad naar een betere richting leiden, maar ze kunnen ook ons ​​leven verwoesten.Het hangt ervan af hoe we alles wat er in dit leven kan gebeuren goed verwerken. En voor ons als volgelingen van Christus is het belangrijkste niet de zwaarte of de omvang van de problemen waarmee we worden geconfronteerd.

Maar hoe gaan we met die problemen om door God erbij te betrekken en het aan Hem toe te vertrouwen.Niet zelden horen we succesverhalen van bijbelse personages, die begonnen toen ze opstonden uit mislukkingen en moeilijke uitdagingen, niet omdat ze op hun grootsheid of bekwaamheid vertrouwden, maar omdat ze op Gods hulp en kracht vertrouwden.

In zijn leven had Paulus marteling, ontbering en vervolging ondergaan of meegemaakt.In zijn bediening heeft hij veel lijden en ontberingen meegemaakt. Een lijst van zijn ervaringen vol uitdagingen en obstakels is te lezen in 2 Korintiërs 11:23-27. In vers 7 van onze passage zegt hij "er is een doorn in mijn vlees". Wat betekent een doorn?

Pogingen om de „doorn in het vlees” te identificeren hebben tot interessante speculaties geleid.Wat zijn de verschillende academische interpretaties hiervan. Sommigen zeggen dat de doorn in het vlees van Paulus een lichamelijke ziekte was die hij ervoer. Er zijn ook mensen die het interpreteren als een mentale of spirituele ziekte. Maar niemand weet precies wat Paulus bedoelde met "er zit een doorn in mijn vlees"

Zeker, de doorn wees naar iets heel pijnlijks en deed Paulus lijden.Voor Paulus was het belangrijkste de les die hij had geleerd niet de ddorn in het vlees, maar de les die zo belangrijk was dat hij zichzelf niet zou verheffen. Als we in de vorige verzen lezen, heeft Paulus een buitengewone geestelijke ervaring gehad. Hij had visioenen en openbaringen (openbaring) van God over de ervaring van iemand die in het Paradijs was opgenomen (vers 4)

Dus eigenlijk had Paulus zich kunnen beroemen (kunnen opscheppen) over deze wonderbaarlijke geestelijke ervaring.Maar dit werd niet door Paulus gedaan. Door de doorn in zijn vlees werd Paulus eraan herinnerd dat hij een zwak mens was en niet verheven moest worden. Daarom roemt hij niet op zijn geestelijke ervaring, maar op zijn zwakheden (vers 5) Ons geloof en onze integriteit als volgelingen van Christus worden op de proef gesteld wanneer we ons op ons zwakste punt bevinden. Als we zwak en hulpeloos zijn. Geloven en vertrouwen we nog steeds op God?

In vers 8 staat dat Paulus in zijn zwakheid God drie keer smeekte om de doorn die in zijn vlees zat te verwijderen.Wat was Gods antwoord op de gebeden van Paulus? Hij bleek geen definitieve verlossing te beloven, maar eeuwige genade: "Mijn genade is u genoeg". Wat is de genade van God? Genade voorziet in al onze behoeften in tijden van nood.

God geeft ons door Zijn genade wat we niet verdienen.Die genade was een goddelijke zegen die hij eigenlijk niet echt verdiende. Paulus' eigen bediening was een zegen van genade. Paulus ervoer veel van Gods genade terwijl hij lijden en ontberingen doorstond in zijn bediening en leven.

Toen zei de Heer: "Want het is in zwakheid dat Mijn kracht volmaakt wordt".Paulus realiseerde zich ook dat hij volmaakt was geworden in zwakheid, "volmaakt" in de zin dat hij de plichten en roepingen kon vervullen die God hem had toevertrouwd, ondanks de ontberingen die hij het hoofd moest bieden. Dus lijden voor Christus is niets om je voor te schamen. Door het lijden kon God Paulus laten zien dat zijn bediening en macht van God kwamen.

Opmerkelijk is de reactie van Paul, toen zijn verzoek niet werd ingewilligd.Paulus was nog steeds in staat om zich te verheugen en gewillig te zijn in zijn zwakheid en in zijn lijden. Hij kan het allemaal verdragen omdat het de kracht van Christus is die hem schraagt. Wanneer hij zich zwak voelt in zichzelf, dan voelt hij zich sterk in Christus. Hij leeft door geloof in de kracht van God die altijd aanwezig is in zijn leven, niet zijn kracht of grootheid.

Paulus vertrouwde niet op zijn geestelijke ervaring, maar hij roemde op zijn zwakheid zodat "de kracht van Christus die neerdaalde hem zou overschaduwen" (vers 9), die Zijn tent over ons lichaam opzet als we zwak zijn.Wat betekent de macht van Paulus in vergelijking met de almacht van Christus? In vergelijking met de eeuwige en oneindige macht van Christus zou alle menselijke macht niets zijn.

Dit werd ook gevoeld en ervaren door wijlen dominee Eka Darmaputera.In zijn boek getiteld "Als ik zwak ben, dan ben ik sterk", deelt Pak Eka zijn ervaringen en geloofsstrijd toen hij meer dan 20 jaar worstelde met lichamelijke zwakte en een dodelijke ziekte.

In zijn boek schreef dhr. Eka: "Pijn voelen is een geschenk van God om te waarschuwen dat er gevaren dreigen... ;maar duidelijk is, Gods genade wordt meestal niet geliefd en niet in dank afgenomen. (The most unappreciated and unwanted gift.) Hoe danook “die pijn voelen” ja de pijn: wordt niet genoten.  We moeten echter meer begrijpen, meer gebruik maken van dit geschenk van God en het meer waarderen. Dat die"pijn" een "geschenk” is. Pijn is niet altijd een plaag

Door dit Bijbelgedeelte kunnen we leren van Paulus' z’n houding bij het begrijpen van elke mogelijke vorm van leven dat er "kracht in zwakheid" is.Hoe kunnen we dat begrijpen? Wat wordt bedoeld met zwakte is onze houding ten opzichte van het leven dat we "onszelf moeten vernederen", zoals Paulus zei: "van mezelf wil ik niet roemen (opscheppen").

Als er een houding is dat we onszelf voor God willen vernederen dat alles wat kan gebeuren onder Gods macht is, dan kunnen we begrijpen dat de macht in kwestie Gods macht is.Als we ons voor God willen vernederen, dan laten we Gods kracht in ons leven werken.

Mensen die bereid zijn zich voor God te vernederen, zullen zien dat elk probleem, elke uitdaging, elke moeilijkheid die zich voordoet, geen angstaanjagende dreiging is die ons doet beven.Integendeel, het is een "zegen gehuld in problemen, uitdagingen en moeilijkheden". Zoals wanneer we durian fruit willen eten en genieten.

We weten dat het niet gemakkelijk is om een ​​durian te openen.We zullen te maken krijgen met veel scherpe doornen. Maar wanneer we de huid vol scherpe doornen kunnen overwinnen, zullen we onmiddellijk genieten van het aroma, de heerlijkheid en de zoetheid van de durian-vrucht.

 

 

Geliefde  broeders en zusters in de Heer Jezus,

Misschien kennen of hebben wij ooit gehoord  over de Academy Awards of de Oscars,

de hoogste onderscheiding in de filmwereld.Deze prijs wordt uitgereikt aan de beste regisseur, film en acteur. Maar naast de Academy Awards is er ook een prijs in de filmwereld genaamd de Raspberry Awards of de Razzies Cup.

Wat interessant is, is dat de Razzies Cup wordt uitgereikt voor de slechtste film- of acteursprijs.

Als we aandacht besteden aan de Razzie Cup, lijkt de vorm van de framboos op een grote golfbal.De Golden Raspberry Foundation, die de Razzies Trophy uitreikte, zei dat de prijs beroemde filmmakers en topartiesten aanmoedigde om hun lelijkheid toe te geven.

Broeders en zusters, er is een illustratie dat de slechte dingen in ons leven zijn als golfballen.

 

Golfballen zijn niet zo glad als pingpongballen, omdat er kleine putjes in zitten.Maar het blijkt dat het bestaan ​​van deze putjes een doel heeft: volgens golfbalontwerpers wordt een bal met een plat oppervlak maar maximaal zo'n 119 meter geworpen. Terwijl vergelijkbare ballen met geschikte putjes twee keer die afstand kunnen bereiken.

De putjes zijn handig voor het verminderen van de luchtweerstand en er zal lucht in het oppervlak van de putjes komen, zodat de golfbal verder kan glijden wanneer hij wordt geraakt.In feite kan deze ontworpen putjes helpen trillingen te verminderen bij het raken van een golfclub.

Ons leven zit ook vol putjes.Er is een „doorn in het vlees” die de apostel Paulus blijft lastigvallen. Maar God toont Zijn grote kracht door al die "putjes", voor mensen die hun zwakheden belijden en Hem toestaan ​​hun leven te beheersen en te sturen.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Net als Paulus kunnen we leren om “een doorn in het vlees” gewillig en opgelucht te aanvaarden.Als we het ontvangen, is Hij niet stil. Als we Hem aanroepen, komt God tussenbeide in alles waarmee we worden geconfronteerd en herstelt ons leven. Hij zal onze zwakheden veranderen – niet vervangen – in sterke punten om te leven en Hem te dienen.

Laten we dankbaar zijn voor alles wat er in ons leven kan gebeuren.We zijn ons bewust en belijden/erkennen onze zwakheden en beperkingen, als mensen. Maar onthoud, we lopen niet alleen, we hebben een Almachtige God. God die is opgestaan ​​uit de dood. We gaan de taken en roepingen die God ons heeft toevertrouwd tegemoet en voeren ze uit met vreugde en vertrouwen op Gods kracht. Dus we kunnen net als Paulus zeggen: "Als ik zwak ben, ben ik sterk" en getuigen dat "Er is kracht van God in onze zwakheid". God zegene ons allemaal.

AMEN.