Schriftlezing: Marcus 10:28-31

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, in het gesprek met een man die geregeld naar de kerk komt, vroeg ik of hij al had nagedacht om kerklid te worden. De man antwoordde: “wat krijg je ervoor terug om kerklid te worden?” Een logisch antwoord, nietwaar? Vandaag de dag proberen veel organisaties, verenigingen en bedrijven mensen lid te maken en aan zich te binden.

   

Door lid te worden, krijgen we vele voordelen aangeboden zoals een prijsverlaging, een bonus, speciale faciliteiten, enzovoort. Ik heb zelfs ooit gehoord van een kerk die allerlei kortingen beloofde bij verschillende winkels wanneer je lid van deze kerk zou worden.

Het is erg interessant wanneer Petrus in onze perikoop bijna iets soortgelijks vraagt: “Wij hebben alles al verlaten om U te volgen!” (vers 28). In hetzelfde verhaal, maar beschreven in het Evangelie van Matteüs, staat het uitgebreider: “dus wat zullen wíj krijgen?” (Matteüs 19:27). Met andere woorden, Petrus wil zeggen “Wij hebben alles opgegeven om U te volgen, dus wat voor beloning krijgen wij daarvoor in ruil?”

Wij kunnen begrijpen waarom Petrus dit vroeg, omdat Petrus en de andere leerlingen hun familie en levensonderhoud hadden achtergelaten om de Here Jezus te volgen. Dus het is vrij logisch dat zij hoopten daarvoor iets terug te krijgen van Jezus. Net zoals de reactie van de man in het voorbeeld van zojuist, willen wij misschien ook wel weten wat we ervoor terugkrijgen als we Jezus volgen?

Broeders en zusters, het antwoord dat de Here Jezus geeft in vers 29-30 heeft een zeer diepe betekenis. Jezus zal juist een “beloning” geven die niet door iemand anders in deze wereld gegeven kan worden, ook niet door onze baas of werkgever. De “beloning” die Jezus belooft aan Zijn volgelingen is veel waardevoller dan welk geld of welke materie dan ook. Uit de woorden van Jezus in het Evangelie, weten we dat Hij nooit een loze belofte zou doen om mensen te bewegen Hem te volgen.

Zij die Jezus slechts willen volgen omdat ze op materiële zegeningen hopen zullen zeker worden teleurgesteld, omdat Jezus benadrukte dat Hijzelf niet veel bezittingen had. In Lukas 9:58 wordt gezegd “Vossen hebben holen, vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft niets om Zijn hoofd op te leggen.”

Aan een rijke jongeman die erg gehecht was aan zijn bezit, verzocht Jezus om zijn bezit te verkopen en Hem te volgen (Marcus 10:21). In een ander gedeelte daagde Jezus mensen die erg gehecht waren aan hun familie juist uit om hun familie te verlaten. Jezus heeft hen zelfs eraan herinnerd dat ze vanwege het feit dat ze Hem volgen, gehaat zouden kunnen worden door velen, inclusief hun eigen familieleden (Matteüs 10:16-42). 

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, dus eigenlijk is het volgen van Jezus niet makkelijk, zelfs erg moeilijk. Het is dan ook niet gek dat wanneer leerlingen de verduidelijking van Jezus horen over de tamelijk zware consequenties om Hem te kunnen volgen, dat ze verward raken en vol vragen zitten. In Marcus 10:24 staat geschreven dat “Zijn leerlingen verbaasd waren over die uitspraak…”.  

Niettemin was Petrus overtuigd dat hij klaar was voor alle consequenties. Alles wat Jezus had gevraagd van de rijke jongeman, om zijn bezittingen te verkopen en Hem te volgen, had hij al gedaan en dat gold ook voor de andere leerlingen. Daarom wilden Petrus en de andere leerlingen graag weten welke beloning hen door Jezus zou worden gegeven.  

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,om het antwoord van Jezus op de vraag van Petrus beter te kunnen begrijpen, nodig ik u uit om zich te herinneren wat er is geschreven en getuigd in de Bijbel. Het Bijbelverhaal kan worden verdeeld in vier deelverhalen of hoofdlijnen:

Het eerste verhaal is over de “Schepping” over deze wereld. We zijn er zeker van dat de Here God deze aarde geschapen heeft met al dat in haar is, inclusief ons mensen. De mens als “hoogste schepping” omdat we zijn geschapen naar Gods gelijkenis (Genesis 1:26). Omdat God eeuwig is, werden wij naar Zijn gelijkenis ook voor de eeuwigheid geschapen. 

Het tweede verhaal is over de “Zondeval”. De mens, die een vrije wil gegeven is om zelf te beschikken, gebruikte dit kennelijk niet om de woorden van God trouw te blijven, maar om de wil van God te verbreken. Daarom verviel de mens in zonde. De oogst van de zonde is de dood (Romeinen 3:23). De dood betekent voor altijd afgescheiden te zijn van God. Als gevolg van de zonde is niet alleen de relatie tussen God en de mens verbroken, maar dat geldt ook voor de relaties tussen de mensen onderling en die met de natuur. Dat is onze situatie en die van de wereld, die in zonde vervallen is.

Het derde verhaal gaat over de “Verlossing”. Toen de mensheid in zonde verviel en niet in staat was om zichzelf te redden, hadden ze een redder nodig, waarna God Zichzelf in een mens incarneerde door de Heer Jezus. Hij kwam om de mensheid en deze wereld te redden. Hij was bereid om te lijden en te sterven aan het kruis om de zonden van de mensheid en de wereld uit te wissen. Daarom vormt de redding door de Heer Jezus voor ons een genadegift van God. Iets dat we eigenlijk niet verdienen omdat de mens Zijn voorschriften terzijde heeft geschoven, maar het wordt toch aan ons gegeven. Waarom? Omdat de liefde van God zó groot is voor ons, zondaars. 

Het vierde verhaal, over de periode van “herstel.” De komst van de Heer Jezus was niet alleen om de mens en de wereld te redden die in zonde waren vervallen, maar ook om hen te herstellen. De herstelwerkzaamheden van God voor deze wereld waren al begonnen met de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus liet ons gedurende zijn leven op aarde kennismaken met “het Hemelse Koninkrijk.” Een nieuw bestaan of nieuwe levensorde waar niet de mens heerst en bepaalt, maar alleen God. In Zijn herstelwerkzaamheden voor deze wereld, wilde de Heer Jezus de mens bijstaan. Daarom nodigde de Heer Jezus mensen uit om Zijn volgelingen en leerlingen te worden.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, door de eerdere verduidelijking over de hoofdlijnen in de Bijbel, kunnen we het antwoord dat Jezus in vers 29-30 geeft beter begrijpen. Het antwoord van Jezus is een belofte en een verzekering. Probeer op te letten in vers 29 “Voorwaar, ik zeg u…” Het antwoord van Jezus bestrijkt drie zaken:

1. Over het “100x zoveel terug krijgen: huis, broers, zusters, moeders, kinderen en akkers.” Wat betekent dit? Inderdaad hadden Petrus en de andere leerlingen alles al achtergelaten: hun huis, hun familie en ook hun levensonderhoud. Echter, toen ze besloten om Jezus te volgen leefden ze voortaan samen met een veel grotere familie, namelijk de familie van God – die 100x zo groot is als een gewone familie. De kerk is aanwezig, en maakt God aanwezig, als “familie van God.”

Als iemand besluit om Jezus te volgen of gedoopt te worden, dan treedt hij binnen in een geloofsgemeenschap of kerk. Wat Jezus hier bedoelde, werd begrepen en in de praktijk gebracht door de vroege kerkgemeente. Wanneer we Handelingen 2:41-47 lezen over hoe de vroege kerken leefden, dan waren ze een eenheid en bestudeerden ze het Evangelie gezamenlijk. Zelfs al hun bezittingen werden gezamenlijk bezit (vers 44-45). Dat is een uitdaging voor de huidige kerk van God. Zijn wij in staat om het samenleven in de praktijk te brengen, als één familie van God die samen deelt, voor elkaar zorgt, van elkaar houdt en elkaar vergeeft?

Samen de familie van God vormen, liefde in de praktijk brengen en een goede relatie hebben in gemeenschap met elkaar, is veel waardevoller dan materiële zaken, geld of goederen. Veel geld of goederen hebben is vergeefs, terwijl we de gemeenschap met elkaar verliezen, al helemaal met de mensen die dichtbij ons staan en die ons lief zijn.

2. Over “vervolging”: er staat een prijs op het volgen van Jezus. De consequentie is dat je moeilijkheden ondervindt en je iets moet opofferen voor je toewijding. Het is zeker niet eenvoudig om trouw te blijven en Jezus te blijven volgen. Tijdens een catechisatieles vroeg ik aan de deelnemers of zij al klaar waren om Jezus te volgen. Zolang we op aarde leven als volgeling of leerling van Christus, zullen we moeilijkheden ervaren, lijden dat zelfs nog erger is dan wat Jezus noemt in vers 30, verscheidene vormen van vervolging. God belooft niet dat wanneer we Hem volgen onze levensweg gemakkelijk zal zijn of zoals we graag zouden willen. Nee. Maar Hij belooft wel dat Hij altijd bij ons zal zijn, in goede en slechte tijden. In elke situatie!    

3. Over het “eeuwig leven”: wanneer we Jezus trouw blijven volgen, dan belooft Hij ons dat we eeuwig zullen leven. Deze belofte van Jezus geeft ons niet alleen een “beloning” in deze wereld, maar ook in een toekomstige tijd en wereld. Wij geloven dat ons leven als volgeling of leerling van Christus een reis is die ons naar een bestemming voert, namelijk een leven samen met de Heer die van ons houdt.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, dus de “beloning” die hen die Jezus volgen toekomt, is niet een materieel voordeel in de nauwe betekenis van het woord, maar vormt een levensverandering. Van de “oude mens” wordt je een “nieuw mens”. Van het samenleven met een klein gezin, tot het aansluiten bij de familie van God. Van het leven in deze vergankelijke wereld, naar het eeuwige leven in de hemel.

We zijn dankbaar en blij dat er tijdens deze pandemie ook mensen zijn, in het bijzonder jongeren, die het aanbod van God om hem te volgen, aannemen. Vorige maand tijdens een online eredienst, konden we de bediening van de volwassendoop zien voor 8 jonge mensen in de regio Amstelveen. En vandaag zijn we er getuige van dat Kirsty Aura Wahyuwibowo voor het oog van God en zijn gemeente, zich uitspreekt om haar geloof in Christus te belijden en zich te voegen bij de familie van God.

Persoonlijk ben ik erg blij om de ontwikkelingen in het leven van Kirsty te mogen volgen. Ik ken Kirsty al 13 jaar, sinds dat we hier kwamen voor de kennismakingstijd bij GKIN. We hoorden al het getuigenis hoe de Heer Kirsty op deze wereld geboren liet worden. Wat een godsgeschenk, niet alleen aan Okto en Lisa, maar voor ons allemaal. De Heer heeft zeker een plan voor het leven van Kirsty.

We zijn dankbaar dat door de opvoeding van Okto en Lisa, Kirsty Christus heeft mogen leren kennen, en in geloof volwassen heeft mogen worden. Kirsty is op dit moment al actief als jeugdadviseur voor de kinderen (KND) en jongeren. Ze is ook actief in de mediale bediening en is teamlid bij het verzorgen van de Online Landelijke Eredienst (OLE) in de regio Rijswijk-Den Haag. Aan Kirsty: welkom bij de familie van God, in het bijzonder die van de GKIN. Laten we gezamenlijk de taak en roeping aan ons toevertrouwd, ten uitvoer brengen, zowel op persoonlijke titel alsook door Zijn kerk.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, ook in deze dienst beëindigen broeder Eric Noteboom and Davied Hasibuan officieel hun bedieningsperiode als ouderling. Wij zijn dankbaar dat Eric en Davied hun deel wilden doen in de bediening op de akker van de Heer, in het bijzonder in de GKIN. Moge de Heer hun leven en verdere bediening zegenen.

Aan ons als gemeente, laten we tijdens de voortgaande pandemie, waarvan we niet weten wanneer deze eindigt, dichter bij elkaar komen, ons overgeven en tegelijkertijd ons leven enkel toevertrouwen aan de Heer. Hopelijk maakt deze pandemie ons als volgelingen en leerlingen van Jezus, meer welgemeend, blijmoedig en creatief in het dienen van de Heer en elkaar. De Heer zegene ons.

AMEN.