Preek Landelijke Kerstviering GKIN 2022

Thema:"De geboorte van Jezus Christus brengt genezing en heling voor de mensheid"

Schriftlezing: Lucas 7:1-7, 4:16-21

Broeders en zusters, gemeente van Christus,
1. Kerst is het feest van kwetsbaarheid en kracht lezen we in de flyer van de Landelijke Kerst GKIN 2022, georganiseerd door regio Rotterdam-Dordrecht. Zo openen wij ook onze Kerstdienst. Het Lucas evangelie beschrijft de kwetsbaarheid rondom de geboorte van Jezus en hij begint met een decreet van keizer Augustus over volkstelling. De keizer wil weten hoeveel inwoners er in zijn rijk wonen en zo zou hij te weten komen over hoeveel belastinggelden hij kon beschikken. De keizer wil immers dat iedereen bij de volkstelling weer teruggaat naar de plaats van het voorgeslacht. Omdat Jozef uit het huis en geslacht van David was moeten Jozef en Maria zich spoeden naar Bethlehem, de stad van David, opdat in Bethlehem het Woord van God vervuld zal worden: ‘Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die Mij over Israël zal heersen’ (Micha 5:1a).
maria yusuf

Ze komen in Bethlehem aan maar er is geen plaats voor Maria om haar Kind ter wereld te brengen. Alle deuren zijn dicht. Alle huizen zijn vol. De herberg is ook vol van mensen die van elders zijn gekomen. Er is niemand die hun een slaapplek aanbieden.

tidak ada kamar penginapan

Bent u ooit uit huis gezet en u van de ene naar de andere plaats een onderdak moest zoeken? Wie heeft u geweigerd en wat voor gevoel moest dat zijn? Ik moest denken aan de vluchtelingen en kinderen, jongeren die uit huis geplaatst zijn. Ik heb nog nooit mee gemaakt maar wellicht voel je je onzeker en ben je kwetsbaar en bang?

Kunt u zich voorstellen? Een zwangere vrouw die de Heiland draagt krijgt geen plaats. Nee, ze krijgen wel plaats maar in de dierenstal. Een lagere plaats dan dit bestaat niet. Daar, in die aller bitterste armoede wacht Maria op haar tijd om te bevallen en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, te midden van het vuil en de onreinheid en in de aller armoedigste omstandigheden.

kandang domba

De stal en de kribbe vertelt ons over kwetsbaarheid van de mens. Wij kunnen nooit woorden vinden om de diepte van de armoede te peilen, waarin Jezus wilde afdalen. Hij daalde neer in het vuil, in de ellende en de dood van gevallen zondaren. Hij is arm geworden voor mensen die alles kwijt zijn, die leven zonder hoop en verloren in zonde en schuld. Hij is neergedaald om hen te redden en te verlossen om hen te genezen en tegelijkertijd te helen. Daar bij de voederbak van de dieren wordt dit Kind, Dat God zelf is, op Wie eeuwen is gewacht, neergelegd. Daar wordt de Schepper, een hulpeloos Kind. Daar wordt Hij in doeken gewonden, als het bewijs van armoede. Daarom is Kerst, het feest van kwetsbaarheid en kracht.

Broeders en zusters,
Dat is nog niet alles want nadat Jezus was geboren, moest Hij samen met Zijn ouders naar Egypte vluchten omdat koning Herodes hen achterna zat (Mat.2:16-18). Herodes had de opdracht gegeven alle pasgeboren baby te doden, omdat hij een gevaar zag in de geboorte van de nieuwe koning zoals drie magiërs hem vertelde.

mengungsi ke mesir

Dus als we het hebben over afwijzing en uitsluiting van de samenleving, heeft Jezus dat zelf van kleins af aan ervaren. Hij werd afgewezen en uitgeteld. Kerst is het moment waar God Zijn belofte opnieuw wil verwezenlijken om genezing en heling te brengen aan de mensheid. Hoe kunnen wij, u en ik dit ervaren?

2. Broeders en zusters, gemeente van Christus,
De vraag hoe we het kunnen ervaren laat Lucas Jezus zelf aan het woord. Jezus heeft het zelf kenbaar gemaakt in de Synagoge te Nazareth dertig jaar later nadat Hij door Johannes was gedoopt in de Jordaan, verzocht door de duivel, en vol van de Heilige Geest en kracht uit de woestijn kwam. Een goed moment om op de Sabbath de boekrol voorlezen, profetie over de Messias uit Jesaja 61:1-2:

‘De Geest van de HEER rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de HEER uit te roepen.’

yesus sinagoge nasareth

Nadat Jezus deze verzen had voorgelezen, rolde Hij de boekrol op en ging zitten. De ogen van alle aanwezigen waren op Hem gericht.
Waarom leest Hij niet verder denken ze dan? Dit citaat uit Jesaja gaat toch verder: ‘…..om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,….enz.

Jezus gaat niet verder met het vervolg uit Jesaja maar Hij stopt bij het uitroepen van een genadejaar en Hij zei: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’. Hier eindigt ook de Schriftlezing van vandaag uit Lucas 4:16-21. Jezus geeft geen verdere uitleg. Jezus wil met andere woorden zeggen: Kijk naar Mij, naar wat ik doe. Luister naar wat Ik zeg. Het genadejaar van de Heer gebeurt in Mij. In Mij claimt God Zijn koningschap over Israël en de wereld. In Mij gebeurt dat jubeljaar en in Mij wordt Gods genade werkelijkheid. Alles wat Jezus heeft gedaan bewijst dat het evangelie waar is, dat Jezus echt de Messias was.

3. Broeders en zusters,
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’. Wat betekent deze tekst voor ons binnen de GKIN? Wat hebben de mensen toen gehoord? En wat hebben we vandaag gehoord? Een ding is zeker. Jezus wordt gezalfd en gezonden om hen te evangeliseren. Niet alleen om tot hen te prediken, maar om die prediking daadkrachtig te maken. Om het niet alleen naar hun oren te brengen, maar ook naar hun hart. Laat het Woord van Jezus niet alleen worden gehoord, maar ook tot in het diepste van ons hart worden geraakt.

Jezus biedt armen een nieuwe waardigheid en nieuwe kracht. De armen zijn niet langer de lijdende objecten van onderdrukking en vernedering, maar subjecten met de waardigheid als kinderen van God. Jezus biedt de armen de zekerheid van hun onverwoestbare waardigheid in de ogen van God. In die zekerheid kunnen zij met opgeheven hoofd gaan leven.

Zoals God Israël uit Egypte en Babel heeft bevrijd zo wil God door de redding van Christus ons onze zonden kan losmaken van de banden van schuld, en door Zijn Geest en genade van de banden van verdorvenheid. Ook als je op dit moment gevangen zit in je eigen gedachten, patronen, gewoontes. Jezus wil je vrijmaken.

belenggu terlepas

Jezus kwam niet alleen door het woord van Zijn evangelie om licht te brengen aan hen die in het donker zaten, maar door de kracht van Zijn genade om hen die blind waren te laten zien. Christus kwam ons vertellen dat hij oogzalf voor ons heeft, zodat wij kunnen zien niet alleen met onze ogen maar ook met ons hart. Soms ben je niet letterlijk blind maar geestelijk blind. Jezus is er ook voor je.

orang buta disembuhkan

Vanuit de bevestiging die Jezus zelf heeft gemaakt werd Hij een groot Geneesheer want hij was gezonden om de gebrokenen van hart te troosten en te genezen, om vrede te geven aan hen die gekweld en nederig waren vanwege zonden, en onder angst voor Gods toorn, om tot rust te brengen aan hen die waren vermoeid en zwaar beladen. Ervaart u deze situatie? Jezus wilt u troosten en genezen.

Broeders en zusters,
Alles wat Jezus gezegd heeft, heeft te maken met het leven in een gewonde wereld. Een wereld vol lijden, angst, onzekerheid ook anno 2022. Mental health, mentale gezondheid is een grote issue op dit moment, vooral onder de jongeren en jonge mensen. Overal is er crisis met het klimaat, oorlog tussen Rusland en Oekraïne, financiële crisis, met hoge inflatie en stijgende prijzen en energie prijzen. De lange wachtlijst voor jongeren in de GGZ. Natuurrampen, ziektes, relaties die kapot zijn gegaan. Denk ook aan onze eigen verwondingen. Er zijn veel mensen, ook christenen die rondlopen met gevoel van bitterheid. Je kan beter verdriet hebben dan verbitterd raken.

Voor ons is Jezus Christus geboren om ons te bevrijden en te helen van onze zonden, vloek enz. zodat wij geheeld zijn in zijn totaliteit. Met Kerst willen wij Jezus Christus leren kennen als onze Heelmeester, onze Geneesheer die onze bitterheid en wonden wilt genezen. Door Hem kunnen we op een nieuwe, hoopvolle weg worden gezet, ook al zal Hij niet alle omstandigheden wegnemen waarmee we te maken hebben. Daarvoor is nodig dat we onze wonden herkennen en erkennen én dat we de ogen van ons hart vol verwachting richten op Jezus, onze gewonde Heelmeester. Dat wij uiteindelijk dit belijden God is mijn Geneesheer.

tuhan tabibku

Broeders en zusters,
In verband met het thema van de Kerstviering vandaag, ‘De geboorte van Jezus Christus brengt genezing en heling voor de mensheid’, wil ik u vragen tijd te nemen en kijk even goed naar deze afbeeldingen. Wat ziet u? Wat merkt u op? Herkent en erkent u iets hierin in uw leven? Of merkt het u bij andere op? En wat kunt u zelf doen in deze Kerstdagen om anderen vrij te maken?

pembebasan

suami istri berselisih

Alleen God en je zelf weet over jouw antwoord maar nu is het moment om geheeld te worden door de Heer Jezus Christus. Hij komt om ons vrij te maken. Vrij van schuld, van bindingen, van haat, van negatieve gedragingen die we ons eigen maakten, van gevoelens van uitzichtloosheid en bitterheid.

Nu leerde Hij onszelf, dat zoals Hij gezonden is, ook wij gezonden zijn met dezelfde missie, mogelijk gemaakt door dezelfde Heilige Geest. Om het evangelie te verkondigen, de zieken te genezen en de gebondenen te bevrijden. Dat was de missie van Jezus, dat is de missie van de GKIN met de kracht van de Heilige Geest. De missie van elk van Zijn volgelingen en dat stopt niet met Kerst maar het gaat door.

Het is nu het moment dat GKIN als kerk die God in Nederland en België heeft geplaatst, in haar 37e jaar een volwassen kerk wordt waarin alle gemeente leden jong en oud de genezing en heling van God ervaren om verder de missie van Jezus Christus voor te zetten. Gezegende Kerst en Nieuwjaar 2023. De Heer zegene ons allen.
Amen.