In het kerkelijk jaar kennen wij de lijdenstijd of lijdensweken, die worden ook wel de 40-dagentijd of vastentijd genoemd. De lijdenstijd is een periode van veertig dagen vóór Pasen. Deze periode is begonnen op Aswoensdag (22 februari 2023) en eindigt op Pasen, de viering van de opstanding van Christus.
Het duurt eigenlijk 46 dagen. Maar omdat er van oorsprong op de zondagen niet gevast wordt, tellen die niet mee en komt het weer precies uit op 40 dagen.

De lijdenstijd is een tijd van inkeer en bezinning. Het is een tijd voor bekering. Zich bekeren betekent: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

In de lijdenstijd worden wij eraan herinnerd hoeveel pijn de Here Jezus heeft geleden, en dat Hij gestorven is aan het kruis om ons te verlossen van al onze zonden en ons nieuw leven te geven als Gods kinderen.
In de Oude Christelijke kerk vastte men gedurende die 40-dagen tijd naar het voorbeeld van Christus in de woestijn.

De liturgisch kleur van lijdenstijd is paars, kleur van voorbereiding, symbool voor rouw en boete.

Bezinningsteksten
Het thema van de veertigdagentijd in 2023 luidt ‘Sta op!’.

Jezus zei ;"Sta op!"; tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf Zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Dit thema sluit aan met het jaarthema van GKIN in 2023: ‘De kerk waar genezing en heling plaatsvindt’. Deze aangereikte bezinningsteksten roepen ons op om op te staan en in beweging te komen voor anderen.

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegebeden!

Zaterdag 25 maart 2023
Lezen: Lucas 10:1-11
Overdenking: Dit verhaal lijkt op Lucas 9:1-6. Daar stuurt Jezus de bekende twaalf leerlingen op pad. Deze getallen hebben allebei een betekenis. Twaalf staat voor ‘volheid’. En het getal komt ook voor bij de twaalf stammen van het volk van Israël. Het getal 72 is ook symbolisch op te vatten. Het doet denken aan het aantal families dat van Noach afstamt (Genesis 10:32). Hiermee laat de evangelist Lucas dus zien dat het niet langer alleen om het volk van Israël gaat, maar dat Jezus mensen naar de hele wereld stuurt.

Bezinningsvraag: Hoe kunt u Gods goede nieuws verder vertellen?

Zondag 26 maart 2023
Lezen: Johannes 11:1-4 en 11:17-44
Overdenking: De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen om Jezus heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen rouwervaringen. Het gevoel dat God ver weg is of zelfs afwezig. De hoop wellicht dat Hij wél iets kan betekenen. Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar Hij is er (al is het op Zijn tijd en niet de onze). Jezus is er in het verdriet en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. Niet alleen maar ‘sta op’, nee er komt iets achteraan Léven, dat is wat we bij Hem vinden.

Bezinningsvraag: In wie herkent u zich het meest in dit verhaal, in Marta die Jezus opzoekt of in Maria die vol vragen zit?

Maandag 27 maart 2023
Lezen: Lucas 10:25-37
Overdenking: De wetsleraar wil weten wie zijn naaste is. Daarom vertelt Jezus een gelijkenis. En in die gelijkenis doen de twee mannen van wie je het verwacht niet het goede, maar een Samaritaan. De Samaritanen stamden af van een van de stammen van Israël. Ze hielden zich dan ook aan de wet, de vijf boeken van Mozes. Maar toch waren ze een vijand van het volk van Israël. Beide groepen vonden dat zij het echte geloof behouden hadden. Dat dus een Samaritaan helpt, moet de wetsleraar verrast hebben. 

Bezinningsvraag: Wanneer bent u voor het laatst verrast door woorden uit de Bijbel?

Dinsdag 28 maart 2023
Lezen: Lucas 19:1-10
Overdenking: Zacheüs was een hoofdtollenaar: iemand die werkte voor de Romeinen en daar zelf ook beter van werd. Mensen hadden een hekel aan hem. Toch wil hij Jezus zo graag ontmoeten dat hij opstaat, snel vooruit loopt en in een vijgenboom klimt. Maar uiteindelijk is het Jezus die Zacheüs ziet. Jezus staat stil voor de vijgenboom en gaat met Zacheüs mee naar zijn huis. Zacheüs verandert daarmee in een nieuw mens. In dit verhaal gaat het dus over zien en gezien worden, over de oude Zacheüs tegenover de nieuwe. Zacheüs was verloren, maar is gevonden.

Bezinningsvraag: Zou ‘Amazing Grace’ (uit Kidung Jemaat 40) het lievelingslied van Zacheüs kunnen zijn? Zing ‘Amazing Grace’ vandaag en overdenk de tekst!

Woensdag 29 maart 2023
Lezen: Lucas 10:38-42
Overdenking: Vandaag staat het bekende verhaal over de twee zussen Maria en Marta centraal. Zij zijn de zussen van Lazarus die door Jezus uit de dood opgewekt wordt. Jezus is te gast bij de zussen en begint te vertellen. Maria gaat dan aan Zijn voeten zitten, en laat merken dat ze Hem als leraar ziet. Haar zus Marta gaat juist hard aan het werk om voor de gasten te zorgen. Marta klaagt over haar zus bij Jezus. Maar Jezus zegt dat Maria het goede gekozen heeft, en dat zal haar niet ontnomen worden. Dit verhaal laat dus een andere kant zien dan het verhaal over de barmhartige Samaritaan van afgelopen maandag. Toen ging het over doen, vandaag over luisteren. Twee kanten die allebei belangrijk zijn.

Bezinningsvraag: Wat past het beste bij u? Luisteren of doen?

Donderdag 30 maart 2023
Lezen: Lucas 17:11-19
Overdenking: Jezus is onderweg naar Jeruzalem als er tien mensen naar Hem toekomen die aan huidvraat lijden. Zij waren onrein. Mannen moesten hun snor en baard bedekken, en mensen moesten ‘onrein, onrein’ roepen. Als iemand weer beter was, moest diegene zich aan een priester laten zien. Die kon vaststellen dat de ziekte inderdaad verdwenen was. Deze tien mensen doen dat. Maar er komt er daarna maar één terug om God te danken. Hij valt aan de voeten van Jezus. Deze Samaritaan heeft echt begrepen wat er gebeurd is.

Bezinningsvraag: Hoe dankt u God als er iets bijzonders gebeurt in uw leven?

Vrijdag 31 maart 2023
Lezen: Lucas 18:1-8
Overdenking: Jezus vertelt een gelijkenis over een weduwe die steeds om recht blijft vragen bij een rechter. Uiteindelijk geeft de rechter toe: niet omdat hij vindt dat dit het goede is om te doen, maar omdat hij last heeft van de vrouw. Net zoals de vrouw niet opgeeft, moeten mensen ook blijven bidden tot God, zegt Jezus. Op die manier laat je zien dat je gelooft dat God zal handelen. God is geen afstandelijke en verre God, maar een God die nabij is, waar mensen in alle eerlijkheid tegen mogen en kunnen praten, klagen en danken. Zo kan de weduwe een voorbeeld zijn.

Bezinningsvraag: Hoe kunt u in gesprek blijven met God?

Zaterdag 1 april 2023
Lezen: Marcus 10:46-52
Overdenking: De genezing van Bartimeüs speelt zich af in Jericho, een oude stad op zo’n 30 kilometer van Jeruzalem. Jezus komt dus steeds dichter bij de stad waar Hij uiteindelijk zal sterven. Het verhaal over de genezing van de blinde man wijst dan ook vooruit naar wat er nog gaat gebeuren. Bartimeüs noemt Jezus ‘Zoon van David’. Daarmee erkent hij Jezus als koning. Omdat Bartimeüs in Jezus gelooft, kan hij weer zien. Hij gaat met Jezus mee, en laat alles achter. Hij mag helemaal bij Jezus horen.

Bezinningsvraag: Wat vindt u ervan dat Bartimeüs alles achterlaat om met Jezus mee te gaan, en waarom?