In het kerkelijk jaar kennen wij de lijdenstijd of lijdensweken, die worden ook wel de 40-dagentijd of vastentijd genoemd. De lijdenstijd is een periode van veertig dagen vóór Pasen. Deze periode is begonnen op Aswoensdag (22 februari 2023) en eindigt op Pasen, de viering van de opstanding van Christus.
Het duurt eigenlijk 46 dagen. Maar omdat er van oorsprong op de zondagen niet gevast wordt, tellen die niet mee en komt het weer precies uit op 40 dagen.

De lijdenstijd is een tijd van inkeer en bezinning. Het is een tijd voor bekering. Zich bekeren betekent: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

In de lijdenstijd worden wij eraan herinnerd hoeveel pijn de Here Jezus heeft geleden, en dat Hij gestorven is aan het kruis om ons te verlossen van al onze zonden en ons nieuw leven te geven als Gods kinderen.
In de Oude Christelijke kerk vastte men gedurende die 40-dagen tijd naar het voorbeeld van Christus in de woestijn.

De liturgisch kleur van lijdenstijd is paars, kleur van voorbereiding, symbool voor rouw en boete.

Bezinningsteksten
Het thema van de veertigdagentijd in 2023 luidt ‘Sta op!’.

Jezus zei ;"Sta op!"; tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf Zijn eigen leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. Dit thema sluit aan met het jaarthema van GKIN in 2023: ‘De kerk waar genezing en heling plaatsvindt’. Deze aangereikte bezinningsteksten roepen ons op om op te staan en in beweging te komen voor anderen.

Een gezegende tijd op weg naar Pasen toegebeden!

Zaterdag 1 april 2023
Lezen: Marcus 10:46-52
Overdenking: De genezing van Bartimeüs speelt zich af in Jericho, een oude stad op zo’n 30 kilometer van Jeruzalem. Jezus komt dus steeds dichter bij de stad waar Hij uiteindelijk zal sterven. Het verhaal over de genezing van de blinde man wijst dan ook vooruit naar wat er nog gaat gebeuren. Bartimeüs noemt Jezus ‘Zoon van David’. Daarmee erkent hij Jezus als koning. Omdat Bartimeüs in Jezus gelooft, kan hij weer zien. Hij gaat met Jezus mee, en laat alles achter. Hij mag helemaal bij Jezus horen.

Bezinningsvraag: Wat vindt u ervan dat Bartimeüs alles achterlaat om met Jezus mee te gaan, en waarom?

Zondag 2 april 2023 (Palmzondag)
Lezen: Johannes 12:12-19
Overdenking : Het verhaal over Jezus’ intocht in Jeruzalem vinden we in alle vier de evangeliën. Johannes vertelt het verhaal in slechts een paar verzen. Hij zegt bijvoorbeeld niets over leerlingen die een ezel moeten halen, de ezel is er gewoon. En ook Jezus zelf zegt niets in dit evangelie. Maar de menigte plukt wel palmtakken, en de mensen juichen voor Jezus en roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.’ Hosanna betekent van oorsprong iets als ‘Red ons!’ Maar in de tijd van Jezus was het een algemene uitroep geworden: Hoera! Leve deze koning! Gezegend is Hij!

Bezinningsvraag: Vindt u de uitroep 'Hosanna' bij Jezus passen? Waarom vindt u dat wel of niet? 

Maandag 3 april 2023
Lezen: Matteüs 26:1-27 en 26:66
Overdenking: Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje met zeer kostbare olie en goot die uit over Zijn hoofd. De discipelen reageren geschokt. Jezus verdedigt de vrouw. Hij laat de vrouw opstaan en eert haar. Hij zet zichzelf tegenover de armen. Jezus zegt: ‘Nu komt het Mijtoe.’ Armen zijn er altijd, Jezus nog maar enkele dagen. Jezus verbindt deze zalving met Zijn dood. Zalven wordt balsemen. De vrouw zalfde alleen Zijn hoofd, maar Jezus zegt dat ze hiermee Zijn lichaam heeft gezalfd. Jezus maakt van dit eerbetoon een laatste eer. Wijst Jezus hier niet zelf ook vooruit naar Zijn opstanding? Wanneer andere vrouwen Hem willen balsemen op eerste paasdag is dat niet meer nodig, want Hij is opgestaan!

Bezinningsvraag: Hoe zou u gereageerd hebben als u aanwezig geweest was?

Dinsdag 4 april 2023

Lezen: Matteüs 25:1-13
Overdenking: Jezus is in gesprek met Zijn leerlingen, op de Olijfberg. En Hij legt hen van alles uit over het koninkrijk van God. Onder andere door een vergelijking te maken met vijf wijze en vijf dwaze meisjes die er met hun olielampen op uit trekken. Deze tien meisjes moeten een bruidegom opwachten. In deze gelijkenis, en in een aantal andere gelijkenissen aan het einde van het evangelie volgens Matteüs, wil Jezus vertellen dat je goed moet opletten en waakzaam moet zijn. Als Gods koninkrijk zal aanbreken op aarde, moeten mensen daar klaar voor zijn.

Bezinningsvraag: Wat betekent het voor u dat u altijd waakzaam moet zijn?

Woensdag 5 april 2023
Lezen: Johannes 12:20-36
Overdenking: Jezus begint over Zijn naderende dood te spreken. Jezus zegt dat een graankorrel moet sterven, pas dan kan hij veel vruchtdragen. Jezus maakt hier een vergelijking met Zijn eigen dood en opstanding. Als Hij sterft, kan Hij opstaan. En dan ziet de hele wereld wie Hij is. Maar mensen moeten ook zelf iets doen: niet hun eigen leven het allerbelangrijkste vinden, maar Jezus dienen en volgen. Dan zal God diegene eren.

Bezinningsvraag: Hoe kunt u laten zien dat u Jezus wil dienen en volgen?

Donderdag 6 april 2023 (Witte Donderdag)

Lezen: Johannes 13:1-30
Overdenking: Jezus is in Jeruzalem voor het pesachfeest. De leerlingen eten met elkaar, en Jezus wast devoeten van Zijn leerlingen. Het wassen van de voeten van gasten liet zien hoe gastvrij iemand was. Door de stoffige wegen en de blote voeten in sandalen was dit ook noodzakelijk. Het wassen van voeten was een taak die normaal door slaven werd uitgevoerd. Jezus wil dat de leerlingen Hem navolgen. Het gaat erom dat iemand de minste wil zijn, en een ander wil dienen (zie ook Marcus 9:35). Dit is voor veel mensen niet makkelijk. Jezus wil hierin een voorbeeld zijn.

Bezinningsvraag: Hoe kunt u de mensen om u heen dienen?

Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag)
Lezen: Johannes 19:17-37
Overdenking: De evangelisten vertellen hoe er met de dood van Jezus twee dingen uit de Schrift in vervulling gingen. Het eerste dat mensen dobbelen over Zijn kleren (Psalm 22:19). Het tweede de vraag om iets te drinken (Psalm 69:22). Als Jezus dan sterft zegt Hij: ‘Het is volbracht.’ Hij heeft gedaan wat er moest gebeuren. Johannes vertelt hoe Jezus vlak voordat Hij sterft Zijn moeder en een leerling elkaar het nieuwe ogen laat zien, alsof Hij hen op het hart drukt goed voor elkaar te zorgen. 

Bezinningsvraag: Jezus verbindt Zijn moeder en Zijn leerling aan elkaar. Bent u wel eens door een verdrietige gebeurtenis dichter bij andere mensen gekomen?

Zaterdag 8 april 2023 (Stille Zaterdag)
Lezen: Johannes 19:38-42
Bezinningsvraag: Vandaag is het Stille Zaterdag. Jezus is begraven, de sabbat is begonnen, en even valt alles stil. Sta vandaag eens stil: letterlijk door bijvoorbeeld tien minuten of langer helemaal niets te doen. En door na te denken over wat deze dag voor u betekent.