Bijbellezing: Mattheüs 25:14-30

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Er is een verhaal over een vrouw die op het vliegveld zat te wachten op een vlucht. Omdat ze honger had, kocht deze vrouw een zak koekjes en liep naar de stoelen in de wachtruimte. Ze ging zitten en nam een boek om te lezen. Niet lang daarna kwam een oude man naast haar zitten. Toen hoorde ze geluid, en zag ze de oude man een koekje uit de zak nemen en opeten.

“Tsjonge, ik ken deze oude man niet”, dacht de vrouw. Maar ze probeerde te kalmeren en gaf verder geen aandacht deze situatie. Toen hoorde de vrouw weer een stem, en zag ze deze oude man weer een koekje nemen en het in zijn mond stoppen. De vrouw keek naar de oude man. De oude man glimlachte naar haar en zei: “Wil je ook een koekje?” De oude man bood haar een tas met koekjes aan, en de vrouw nam onmiddellijk een koekje.

"Het is maar beter dat ik de koekjes snel opeet, voordat de oude man die het allemaal niet goed begrijpt, de koekjes in de tas opmaakt”, dacht de vrouw. Daarom nam ze, na het eten van een koekje, het volgende koekje totdat de koekzak leeg was. Toen hoorde ze de aankondiging van haar vliegtuignummer. De vrouw was onmiddellijk klaarwakker en wachtte bij de ingang van het vliegtuig.

Toen ze haar handtas opende om de instapkaart te pakken, was ze erg geschokt en verrast omdat de zak met de koekjes die ze hij had gekocht nog intact was en er nog niets van was gegeten. De vrouw schaamde zich erg omdat de koekjes die zij had gegeten van de oude man bleken te zijn geweest, die zij er juist van beschuldigd had haar koekjes te hebben gegeten.

Broeders en zusters, de moraal van dit verhaal toont, hoe vaak we denken en zelfs aannemen dat we bezitten wat wij hebben. Dat terwijl wat wij hebben, rijkdommen, zaken, bezittingen, mensen van wie we houden, inclusief het leven zelf, niet ons bezit zijn, maar dat van God. Psalm 24:1 zegt: "Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen," Dus de Heer is de eigenaar van alles, en wij hebben dit slechts tijdelijk in bruikleen, terwijl we in deze wereld leven.

Zo is het ook met de dienst in de kerk. Dit is niet van ons, niet van de voorganger of de gemeente, maar van Christus - het hoofd van de kerk. Zowel wij, die nieuw zijn, als wij die lang dienen, we zijn allemaal gelijk voor God, slechts werktuigen in Gods handen. In principe zijn we allemaal penningmeesters van het huis van God, niet alleen bijvoorbeeld de heer Frits Lim die de financiën verzorgt. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de dienst die God ons heeft toevertrouwd.

Als leden van het lichaam van Christus zijn we allemaal, zonder uitzondering geroepen om deel te nemen aan de bediening, hoe klein ook. Net als bij onze ledematen, moeten zowel grote als kleine kunnen functioneren. Dus in onze samenwerking  moeten alle leden spelers zijn, niemand is toeschouwer. De kerk is niet als de locatie van een spel of show.

Paulus herinnert ons allen eraan, door Efeziërs 4: 7, dat ieder van ons genade heeft gekregen volgens de maat van de gave van Christus. Het betekent dat God aan ieder van ons talenten heeft toevertrouwd. Hoe laten we dit vertrouwen van Christus in ons dan laten doordringen? Onze passage over de gelijkenis van de talenten helpt ons om de bediening in te vullen die God ons in zijn goedheid, trouw en verantwoordelijkheid, toevertrouwt.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Deze gelijkenis van de talenten wil leren dat Gods dienstknechten trouw moeten zijn door te doen wat hun op gepaste en efficiënte wijze is toevertrouwd tot de dag van de afrekening.  Volgens het evangelie van Matteüs richtte Jezus het gesprek over de eindtijd (hoofdstuk 24) tot zijn discipelen en ging hij verder met enkele gelijkenissen met betrekking tot zijn terugkeer.

De gelijkenis van de talenten is de langste gelijkenis in het evangelie van Matteüs. In deze gelijkenis is er een gesprek tussen een meester en zijn dienaren. In deze gelijkenis wordt verteld dat een meester zijn dienaren roept en hen vertelt dat hij lang in het buitenland zal zijn.

Hij behandelt zijn dienaren niet op commerciële basis, maar op basis van oostelijke gebruiken als collega's in zijn bedrijf. Het beschikbare kasinkomen was acht talenten, die hij aan zijn drie dienaren toevertrouwde. Het woord "talent" in deze passage verwijst niet naar een natuurtalent. Maar het verwijst naar de eenheid van een munt die een geldsom vertegenwoordigt.

De meester kende zijn dienaren heel goed. Hij had geleerd hun capaciteiten te respecteren en was er zeker van dat hij erop kon vertrouwen dat ze voor zijn rijkdom zouden zorgen. Hij hoopte dat ze zijn geld zouden laten werken, zodat hij ze bij zijn terugkeer kon respecteren omdat hun werk zijn financiële activa zou vergroten. Hij gaf de eerste dienaar vijf talenten, de tweede twee talenten en de derde slechts één talent.

De eerste dienaar had vijf talenten en na een tijdje werd het aantal tien talenten. Evenzo de dienaar die twee talenten ontving. De dienaar die één talent kreeg, was echter bang om het geld te besteden. Misschien voelde hij zich onderschat omdat andere dienaren meer geld kregen. Hij kende zijn meester als een wreed persoon die alleen winst opeiste.

De winst van één talent was kleiner dan die van de vijf of twee talenten die aan de andere dienaren werden gegeven. Hij deed niets met het geld, hij begroef het enkel maar in de grond. Daar onder de grond moest het veilig zijn. Bij terugkomst van zijn meester zou hij hem de oorspronkelijke talent kunnen teruggeven. Eindelijk, na een lange periode, keerde de meester van de dienaren terug en vroeg hun om rekenschap.

De dag van afrekening was aangebroken. Elke dienaar werd gevraagd over het hem toevertrouwde geld te melden. De eerste dienaar kwam niet alleen met de vijf talenten die hij ontving, maar ook met de vijf talenten die hij ermee verdiend had. Hij gaf zijn meester de hoeveelheid kapitaal en ook zijn winst terug, in totaal tien talenten. Hij vestigde geen aandacht op zichzelf, maar hij vroeg zijn meester alleen om aandacht te besteden aan de extra vijf talenten die hij had verdiend.

De reactie van de meester kwam overeen met de loyaliteit van zijn dienaar. De meester was vrijgevig, vol lof en gaf de dienstknecht een geschenk. Ten eerste riep de meester "zeer goed" uit, in lof voor de daden van zijn uitstekende dienaar. Ten tweede noemde hij zijn dienaar 'goed en loyaal’. Ten derde gaf hij zijn dienaar op veel manieren verantwoordelijkheden. En ten vierde nodigde hij de dienaar uit om deel te nemen aan het geluk van zijn meester.

De tweede dienaar kwam voor zijn meester met twee talenten en nog eens twee talenten, die hij had verkregen door het geld te laten werken. Deze dienaar vestigde ook geen aandacht op zichzelf, maar op het talent dat hij had gekregen. De vrijgevigheid van de meester voor deze tweede dienstknecht was niet minder dan die voor de eerste dienstknecht. Net als de eerste dienaar waren alle gegeven geschenken gebaseerd op de loyaliteit die was getoond. We zien hier hoe genereus de meester was.

Broeders en zusters, toen het de derde dienaar was die een berekening gaf, veranderde de atmosfeer. In plaats van het hem toevertrouwde geld terug te geven, net als de andere dienaren, maakte deze dienaar een paar opmerkingen. Hij loofde zijn meester niet voor de vrijgevigheid die aan zijn twee dienstknechten was getoond. Maar hij beschreef zijn meester als een wreed persoon, die oogstte waar hij niet gezaaid had en die ophaalde op een plek waar hij niet had gezaaid.

Deze dienaar was bang om het risico te dragen. Daarom groef hij een gat in de grond en begroef zijn geld. Het was alsof hij zijn meester had verteld: ”Waarom vertrouwt de meester me niet volledig door me maar één talent te geven? Wat kan ik met dit geld doen, aangezien ik, als er voordelen zijn, geen groot bedrag zal zien? Om terug te kunnen betalen, besloot ik niets met het geld te doen”

Hij begreep de vriendelijkheid van zijn meester niet, maar beschouwde hem op basis van zijn jaloerse en egoïstische karakter. Hij voelde zich onderschat, maar naar eigen zeggen zei hij dat hij bang was om het geld in te zetten. Hij gebruikte het talent niet om te profiteren, maar het leek erop dat hij alleen argumenten zocht, om veilig te kunnen blijven. Hij wilde een boodschap overbrengen dat hij het geld van zijn meester niet geheel of gedeeltelijk kwijt was geraakt. Hij zei expliciet dat het talent van zijn meester was. Hij had het veilig bewaard.

Broeders en zusters, toen de meester de som van zijn hele bezittingen, acht talenten aan zijn drie dienaren toevertrouwde, werd hij zelf afhankelijk van de eerlijkheid en loyaliteit van zijn dienaren. Als ze het geld hadden uitgegeven aan een verkeerde zakelijke transactie, zou de meester failliet zijn gegaan. Daarom is het begrijpelijk dat de meester erg blij was toen de eerste en tweede dienaar lieten zien dat ze het geld dat hun was toevertrouwd, konden verdubbelen. De meester prees hen voor hun werk en gaf hen overvloedige gaven.

De verschijning van de derde dienaar met één talent maakte zijn meester ervan bewust dat hij het karakter van de dienaar verkeerd had ingeschat, dat het vertrouwen dat hij aan deze dienaar gaf verkeerd was geweest, en dat de meester straf moest geven, in plaats van een geschenk te geven.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Onze passage leert met een gelijkenis, die laat zien hoe noodzakelijk het is om de gaven van de Heer met een verantwoordelijke houding te gebruiken wanneer de Meester 'niet aanwezig' is. Gaven worden beschreven als het  “geven van kapitaal”. We hebben dus allemaal zonder uitzondering "kapitaal" gekregen dat kan worden ontwikkeld.

 

De gelijkenis was verbazingwekkend, de eerste twee dienaren waren vriendelijk en loyaal omdat ze het "kapitaal" gebruikten, dat wil zeggen, de talenten die waren gegeven, werden goed ingezet en ze werkten ten behoeve van hun Heer. Maar de derde dienaar vond het niet zinnig om het talent in te zetten, het "kapitaal" dat door zijn meester was gegeven, omdat hij bang was het te verliezen en dat hij later zou worden gestraft omdat zijn meester het kwijt zou zijn geraakt. Omdat de derde dienstknecht het ene talent niet probeerde te vermeerderen, zei de Heer dat hij een "slechte en luie" dienstknecht was in plaats van een "goede en trouwe" dienstknecht.

Broeders en zusters, gedragen wij ons ook niet vaak als de derde dienaar, als we rekening houden met het gebruik van de talenten die God ons geeft voor Zijn dienst? We voelen ons minder bekwaam, bang, bekritiseerd, of denken dat het veel van onze tijd en energie in beslag zal nemen. Wat God eigenlijk van ons verwacht, gaat in de eerste plaats niet over succes, maar over welwillendheid en loyaliteit bij het dienen. God Zelf zal ons helpen en toerusten.

Dus de conclusie van deze gelijkenis is, dat wij mensen de kans krijgen om geestelijk te groeien, iedereen krijgt een ander talentkapitaal van God. Het is geen probleem, dat er kleine talenten of grote talenten zijn, maar het belangrijkste is dat alles moet worden gebruikt en ontwikkeld ten behoeve van de Heer die het talent en kapitaal heeft gegeven.

Uitgaande van deze gelijkenis wordt de term "talent" later vaker geïnterpreteerd met "de gave van talent" dat een kanaal van zegen kan zijn, omdat mensen hun "talenten" goed gebruiken. Talenten zijn geschenken en zegeningen die niet altijd verband houden met schatten. In de huidige zin is talent een vaardigheid of bekwaamheid, en wat we ook hebben. Dit zijn allemaal gaven van God, en we moeten ernaar streven om tot zegen te zijn en te zegenen.

Door deze gelijkenis van de talenten worden we eraan herinnerd, dat we allemaal gaven hebben ontvangen, “elk naar ons vermogen.” Jezus kent onze capaciteiten en verwacht spirituele groei in elk van ons leven. Daarom moeten de gaven of talenten die we van God ontvangen, worden gebruikt en ontwikkeld om God en anderen te dienen.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Bij deze samenkomst hebben we samen twee belangrijke gebeurtenissen gezien. Ten eerste heeft zuster Monica Kusumadjaja haar taken als ouderling afgerond. Monica heeft zelfs ongeveer 7 jaar als ouderling gediend. Bedankt voor je toewijding en service, ook dank aan broeder Anton Kusumadjaja, die de bediening van zijn geliefde vrouw trouw heeft gesteund. Voor zuster Monica, die de positie van ouderling beëindigt, betekent dit niet dat zij al klaar is met haar bediening. Er wacht nog een andere bediening.

Ten tweede zijn we getuige geweest van de bevestiging van Thea Simon-Winailan in de functie van GKIN-oudste, vooral voor diensten in de regio Rijswijk-Den Haag. We moeten dankbaar zijn dat zuster Thea het "talent" dat God haar heeft toevertrouwd, wil gebruiken en ontwikkelen. Laten we bidden en Thea's bediening steunen, samen met de andere ouderlingen.

We weten dat de uitdagingen van de kerkelijke bedieningen zwaarder worden, vooral in de dagen na deze pandemie. De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Dit is een uitdaging voor ons allemaal. Maar we zijn er zeker van dat onze Heer - het hoofd van de kerk die ons deze dienst heeft toevertrouwd, ons ook zal helpen en toerusten. De aanwezigheid van GKIN regio Rijswijk-Den Haag is geen toeval, God heeft een prachtig plan. GKIN regio Rijswijk-Den Haag werd door Christus voorgesteld om deel te nemen aan Gods missie, namelijk het redden en herstellen van deze wereld. Laten we allemaal betrokken zijn en steeds actiever worden en God en anderen echt dienen.

Zuster Thea, wijsheid en zegen toegewenst met de bediening. God, die jou heeft uitgekozen, stelt je ook in staat om deze bediening uit te voeren. Hartelijk dank, ook aan broeder Lodi, die bereid is de dienst van zijn geliefde vrouw te steunen. Moge God ook onze gezamenlijke bediening zegenen, zoals die van de eerste en tweede dienstknechten. Laten we de talenten gebruiken en ontwikkelen die God ons allen toevertrouwt. God zegene ons.

AMEN