“Jezus is opgestaan! Sta op voor Zijn Koninkrijk en maak Zijn waarheid bekend!

Lucas 24:1-12

Het is alsof ze in een nachtmerrie waren beland.

De situatie werd alleen maar slechter en slechter. Dat maakten die vrouwen mee, een groepje trouwe volgelingen van Jezus:Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en nog enkele andere vrouwen. Enkele jaren hebben ze Jezus gevolgd met heel hun hart en ziel. Samen met de twaalf discipelen en andere volgelingen van Jezus vestigden ze hun hoop op Jezus. Hij is de beloofde Messias die het Koninrijk van God zou verwezenlijken. Maar hun verwachting is nu vervlogen. Helemaal weg. Hun hart gebroken en hun ziel huilt. Ze zijn overstelpt door verdriet, want hun Heer, hun Verlosser, hun Redder, Jezus, de Messias, Hij is dood.

Het is alsof ze in een nachtmerrie waren beland. De situatie werd toen steeds beangstigender. Jezus opgepakt, veroordeeld, vernederd, bespot, gegeseld.

Paasdienst 2020 1

Die vrouwen hebben het zelf gezien,hoe Jezus daar hing aan het kruis, op Golgotha. Ze hebben het gehoord, wat Hij riep. ‘Het is volbracht!’ En toen Zijn laatste woorden: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’

Paasdienst 2020 2

Ze zijn erbij geweest, deze vrouwen, toen het lichaam van Jezus van het kruis werd afgehaald en gelegd in het graf.Wanhopig waren die vrouwen. Daar in het graf van Jezus, was hun hoop ook begraven.

Het is zondagmorgen, heel vroeg. Daar gaan ze naar het graf, met kruiden en specerijen, om het lichaam van Jezus te verzorgen. Het wordt spannend, als ze onderweg denken aan de grote steen die het graf van Jezus dichtsluit. ‘Wie zal ons helpen de steen wegrollen?’ (vgl. Marcus 16:3). Inderdaad. Die steen! Die moeten ze nog wel eerst weg zien te krijgen, om naar binnen te kunnen.

Maar als ze dan aankomen, bij het graf, wat blijkt dan? De steen is al weg! Het graf is open! Wat is er gebeurd? Zijn er al anderen in het graf?! Of... is het lichaam van Jezus weggehaald? Meegenomen? Door wie dan? Door vrienden? Of is het geroofd, door vijanden? De adem stokt bij deze vrouwen in hun keel. Wat is er aan de hand? Wat is hier gebeurd? We hebben het gelezen, in vers 4: ‘Hierdoor raakten ze helemaal van streek.’ Ze stonden perplex!

Paasdienst 2020 3

En dan, opeens, zijn er twee mannen in stralende gewaden. De vrouwen beven van schrik en slaan de handen voor hun ogen! Het is alsof ze in een nachtmerrie zijn beland. Misschien denken ze: ‘Wat krijgen we nou weer?’ Maar temidden van hun schrik, de hopeloosheid en uitzichtloosheid, horen ze de stem van die mannen, die engelen: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, Hij is uit de dood opgewekt.

Die boodschap dringt tot hun ziel door. Het is geen droom. Nee, het is werkelijkheid. ‘Jezus leeft! Hij is niet dood! Hij is opgestaan.’

Wat vergaten ze snel de woorden en de beloften van de Heer Zelf over Zijn lijden, sterven en opstanding.

Is het niet herkenbaar voor ons? Soms worden wij zo in de greep gehouden door verdriet, angst of door allerlei omstandigheden waarin wij ons bevinden, dat wij niet meer denken aan Gods daden in het verleden en vergeten wij ook gauw Gods belofte voor de toekomst.

Maar zie! Het graf is leeg! De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!Net als het ochtendgloren het donker van de nacht verdrijft, zo verdrijft het licht van de opstanding het donker van hun bestaan. Dan zijn ze verlicht. Ze kunnen juichen! Ze weten: Jezus is opgestaan; ook voor hen.

Ze ervaren de kracht van de opstanding. De vrouwen doen precies wat Jezus die morgen ook heeft gedaan: opstaan.Ze komen in beweging: ze staan op en beginnen te rennen. De vrouwen weten dat dit goede nieuws van Pasen niet bewaard mag blijven voor henzelf, deze waarheid moet bekendgemaakt worden.

Het is alsof wij in een nachtmerrie zijn beland. Wat wij nu mee maken in deze wereld met het coronacrisis, lijkt op een hele lange droom, een enge droom, een nachtmerrie.

Paasdienst 2020 4

Wij leven in een onrustige en onzekere wereld als gevolg van de pandemie door het Corona virus hetwelk veel consequenties heeft in alle facetten van het leven. De gevolgen van deze crisis zijn enorm en treffen zoveel mensen en levenssectoren wereldwijd. Op de ene plaats (zoals in Wuhan, China) is er verbetering, maar in andere plaatsen (zoals in Amerika of Indonesië) verspreidt het virus snel en veroorzaakt angst en onzekerheid. Vaak probeer ik in mijn hand te knijpen, of op mijn lippen te bijten in de hoop dat ik wakker wordt. (Wat doet u zelf om wakker te worden van een nachtmerrie? Of wacht u totdat u de wekker hoort?) Maar, nee. Ik word niet wakker, want het is geen droom. Coronacrisis is een realiteit. U, jij en ik, wij maken dit allemaal mee.

Vandaag is het Pasen! Te midden van onzekerheid, angst en wanhoop, schijnt het licht van de opstanding. Jezus leeft! Hij heeft de zonden, het kwaad en de dood overwonnen!

Pasen maakt je tot een ander mens! Als je gelooft dat Jezus opgestaan is, dan wordt dit hele leven anders! Dan komt alles in een ander licht te staan. Als je gelooft in de opstanding, dan kun je tegenslagen incasseren. Moeite, verdriet, pijn. Dan weet je: ‘Dit is niet het laatste! Het laatste woord is nóóit aan de ziekte. Het laatste woord is nóóit aan de dood. Het laatste woord is nóóit aan het kwaad. Het laatste woord is nóóit aan de duivel! Het laatste woord is aan Christus! Het laatste woord is aan het leven!’ ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is hier niet, Hij is uit de dood opgewekt.Laten wij niet leven alsof Jezus nog dood was, alsof Jezus nog in het graf lag. 

Paasdienst 2020 5

Geliefde gemeente. Jezus is opgestaan voor u, jou en mij. Sta daarom op!Paulus zegt: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en ​Christus​ zal over u stralen.’ (Efeziërs 5:14)

Jezus is opgestaan. Sta op voor Zijn Koninkrijk. Wat is Zijn Koninkrijk? Romeinen 14:17: ‘Want het Koninkrijk van God​ is … ​gerechtigheid, ​vrede​ en vreugde door de Heilige​ Geest.

In deze wereld, waar vaak het recht van de sterkste geldt … breng gerechtigheid!

In deze wereld, waar onvrede heerst … breng vrede!

In deze wereld, waar mensen vreugde missen … breng vreugde!

Een voorbeeld daarvan in Nederland is het initiatief #Nietalleen (https://nietalleen.nl/) . Met dit platform #Nietalleen verbinden kerkgenootschappen en christelijke organisaties de talloze lokale en kerkelijke hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan op een efficiënte manier aan vragen van mensen die hulp nodig hebben. Het platform helpt iedereen die hulp nodig heeft. Afgelopen dinsdag heeft Koningin Máxima gebeld met de directeur van het dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en van Kerk in Actie om haar waardering uit te spreken. De Koningin hoopt dat het platform ook na de coronacrisis blijft bestaan, omdat er zoveel mensen door geholpen worden die anders niet geholpen zouden worden. Laten wij als GKIN ook hierin betrokken worden. Waar gerechtigheid, vrede en vreugde verspreid wordt, is het Koninkrijk van God zichtbaar.

Paasdienst 2020 6

De vrouwen in onze lezing zijn de eerste getuigen van Pasen. Ze spelen een belangrijke rol rond de opstanding. Wat is dit bijzonder! Voor ons valt het nu niet op. Maar toen, in de tijd van de Romeinen, hadden vrouwen geen enkele stem voor de rechtbank! Als honderd vrouwen iets zeiden, en één man ontkende dat, dan werd die ene man geloofd. Maar die vrouwen zijn zo vervuld met de boodschap van Pasen. Ze staan op voor Jezus en maken Zijn waarheid bekend. Ze houden het vol, ondanks alles. Misschien zullen de mensen hen niet geloven. Inderdaad. Zelfs de discipelen van Jezus vonden het verhaal van de vrouwen maar onzin. Ze geloofden het niet. Maar houdt vol! Geef niet op.

Kijk wat er met Petrus gebeurde. Petrus, die zo wanhopig en in de put was; zeker ook omdat hij Jezus ontkende, werd als het ware opgewekt en rende naar Jezus en werd later vervuld met verwondering over Zijn opstanding.

Wees daarom niet ontmoedigd. Houd vol! Denk nooit te klein over God. God is bij machte om u, jou, en mij te gebruiken voor Zijn Koninkrijk, net als die vrouwen toentertijd met al hun beperkingen.

Jezus is opgestaan! Sta op voor Zijn Koninkrijk en maak Zijn waarheid bekend!

In de Bijbel lezen we over de tegenstander van God, namelijk de duivel. Johannes 8:44 zegt dat de duivel een leugenaar is en de vader van de leugen. (Zie ook Genesis 3)

De duivel komt met allerlei leugens: dat er geen God is en als er toch God is, bekommert Hij zich niet om deze wereld. Je wordt overgeleverd aan het noodlot. Daarom moet je maar gewoon jezelf redden. Denk alleen maar aan jezelf en vergeet de ander.  

De duivel komt met leugens: dat het laatste woord chaos is, duisternis, verderf, ziekte, dood. Dat de dood het einde is, dat dit leven alles is, dat er geen toekomst is, dat het bij het sterven over is, over en uit.

Maar God zij dank! Het is Pasen! Jezus heeft de zonden van de wereld gedragen aan het kruis. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de leugens van de duivel ontmaskerd! De macht van het kwaad is gebroken! Ja, de duivel zal nog wel rondgaan als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi (I Petrus 5:8). Maar ieder die vast vertrouwt op Jezus, de levende Heer, leeft met de kracht van Zijn opstanding en heeft eeuwig leven!

Jezus is opgestaan! Sta op voor Zijn Koninkrijk en maak Zijn waarheid bekend! Welke waarheid? Dat er hoop is! Omdat Jezus leeft!

Paasdienst 2020 7

Pasen brengt nieuw leven. Pasen verandert mensen. Van een hopeloos einde, naar eindeloze hoop.Van een einde zonder hoop, naar een hoop zonder einde.

Paasdienst 2020 8

Omdat Jezus opgestaan is, mogen we dit vasthouden:

Wij kunnen geteisterd worden, maar gaan niet kapot.

Wij kunnen geschud worden, maar vallen niet om.

Wij kunnen geknakt raken, maar zijn niet gebroken.

Wij kunnen eenzaam zijn, maar niet alleen.

Wij kunnen verdrietig zijn, maar niet zoals zij die geen hoop hebben.

Paasdienst 2020 9

Geliefde gemeente. Jezus is opgestaan. En het is geen droom. Hij is waarlijk opgestaan! Deze Pasen is wel anders dan andere Pasen. Wij zien elkaar fysiek niet in de kerk. Maar Jezus leeft! Waar u, je ook bent, als u thuisblijft, in welke omstandigheden u zich bevindt, is de opgestane Heer bij u, bij jou. Laat Zijn liefde uw hart vervullen en uw ziel verwarmen. Laat het licht van Zijn opstanding uw weg verlichten en hoop geven. En deel het goede nieuws van Pasen. Jezus is opgestaan! Sta op voor Zijn Koninkrijk en maak Zijn waarheid bekend!

Amen.