Johannes 14:15-20

Beste broeders en zusters van de Heer Jezus,

Afgelopen zondag hebben we Vaderdag gevierd. Vaderdagviering herinnert ons allemaal aan het belang van de rol van een vader, of dit nu thuis, in de kerk of in de samenleving is. Een kind, zijn of haar leven zal moeilijk zijn om zich goed te ontwikkelen, zonder de aanwezigheid van een vader in zijn of haar leven. Want een pasgeboren persoon is als een vogel die twee vleugels nodig heeft, de vleugel van de vader en de vleugel van de moeder om goed te kunnen groeien en zich te ontwikkelen.

Dus in een gezin is de aanwezigheid van een vader en moeder erg belangrijk voor de groei en ontwikkeling van het leven van een kind. Broeders en zusters, ik zal jullie 3 foto's laten zien. Kan iemand herkennen van wie deze foto's zijn?

1. Weet iemand van wie deze foto is?

 

Friedrich Nietzsche. Friedrich was een beroemde Duitse filosoof.  Zijn vader, Ludwig Niezsche, was een lutherse predikant. De dood van zijn vader op 30 juli 1849, toen Friedrich 5 jaar oud was, veranderde zijn kijk op God, waardoor hij langzamerhand een atheïst werd. In 1889 kreeg Nietzsche een zenuwinzinking waardoor hij de rest van zijn leven verlamd raakte...

2. Tweede foto, weet iemand dat?

Karl Marx. Karl Marx groeide op in een liberale en gegoede burgerlijke familie zonder serieuze religieuze betrokkenheid. Het gebrek aan spirituele opvoeding maakte het voor Marx moeilijk om zijn vader te respecteren. Dit bracht Marx ertoe om zeer vijandig tegenover de bourgeoisie te worden toen hij opgroeide. Vervolgens creëerde hij de grondslag van de communistische ideologie. In 1877 kreeg Marx een ernstige zenuwinzinking. Om de slapeloosheid die zich voordeed te kunnen overwinnen, moest hij verdovende middelen gebruiken.

3. Nu is deze foto al erg beroemd,

Adolf Hitler. Van kinds af aan heeft Hitler elke dag harde klappen gekregen van zijn vader Alois Hitler. Zijn vader wordt beschreven als autoritair en egoïstisch en geeft niet om de gevoelens van zijn vrouw en kinderen.  Deze harde, onsympathieke en boze vaderfiguur werd vastgelegd en gemanifesteerd in de vorm van het gedrag van dictator Adolf Hitler. In 1945 maakte Hitler een einde aan zijn leven door zichzelf neer te schieten.

Broeders en zusters, wat interessant is, als we hun autobiografieën nagaan, hebben deze drie personages iets gemeen, namelijk de emotionele verwaarlozing in de kindertijd, vooral van de vaderfiguur. De drie zijn voorbeelden van kinderen die opgroeiden en de rol van vader verloren. De term die momenteel populair is, namelijk Fatherless

Wat betekent vaderloos? Vaderloos is iemand die opgroeit zonder de aanwezigheid van een vader, hetzij fysiek als gevolg van overlijden, echtscheiding of achterlating of psychisch, hoewel hij een vader heeft maar geen hechte band met zijn vader heeft of misschien vanwege de drukte van de vader of gebrek aan aandacht van de vader voor zijn kind.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services heeft onderzoek gedaan naar de effecten van vaderschapsinsufficiëntie. De resultaten waren verbluffend: kinderen die in de buurt van hun vader opgroeiden, waren vatbaarder voor lichamelijke, psychische aandoeningen en misdaad. De jongere generatie wordt nu vaak aangeduid als "The Fatherless Generation", namelijk de generatie die leeft zonder de begeleiding en liefde van hun ouders.

Broers en zussen, volgens de traditionele opvatting, horen of ervaren we de rolverdeling in het gezin vaak als volgt gehoord of misschien ervaren: de vader is verantwoordelijk voor het verdienen van geld buitenshuis en het voorzien van zijn gezin. Terwijl de moeder de huishoudelijke taken heeft, koken, wassen, dweilen en de kinderen verzorgen en opvoeden. Het ouderschap wordt voldoende geacht als de vader voor zijn kinderen de onkosten betaald.

In recente ontwikkelingen hebben velen echter ontdekt dat een kind bij zijn groei en ontwikkeling ook de betrokkenheid van zijn vaderfiguur nodig heeft. Om zich goed en volledig te kunnen ontwikkelen, moeten kinderen ook door hun vader worden opgevoed. Van hun vaders leren ze agressieve, riskante, competitieve acties te ondernemen, beslissingen te nemen en de rol van mannen (voor jongens) te spelen.

De afwezigheid van een vader blijkt invloed te hebben op het gedrag en de mentale gezondheid van een kind. Een diepgaande bespreking hiervan wordt gegeven door Reza Rahmat in zijn boek getiteld "My father(less) Story".

In dit boek vertelt de auteur over zijn eigen ervaring van het nooit zien of kennen van zijn vader sinds zijn geboorte omdat zijn vader het gezin achterliet. Hij bestudeerde dit vraagstuk van vaderloosheid en had toen ook de taak om vaderloze tieners te dienen.

Volgens Reza zijn er verschillende soorten vaders:

  1. De ideale vader is als een vader aanwezig is en zijn positieve invloed in het leven van het kind voelt. In werkelijkheid zijn er ook kinderen die vaders hebben, maar slechte invloed, ze houden er bijvoorbeeld van om ze lastig te vallen, fysiek of verbaal temishandelen.
  2. Sculptuurvader: als de vader aanwezig is maar geen invloed heeft op het leven van het kind. De vader heeft het bijvoorbeeld te druk met werken en communiceert nooit met het kind.
  3. Vaderherinnering: een kind wiens vader stierf toen het kind jong was, maar zijn invloed wordt nog steeds door het kind gevoeld
  4. Geestvader: vader die een kind heeft, maar wiens invloed nooit wordt gezien of gevoeld. De vader verliet bijvoorbeeld het gezin terwijl het kind nog in de baarmoeder zat.

Bij dit soort vaders zien we dat vaderloos of de afwezigheid van een vaderfiguur niet alleen fysiek wordt veroorzaakt door het overlijden of vertrek van de vader maar psychisch, namelijk de afwezigheid van invloed, de vader bestaat maar speelt geen rol in de opvoeding van kinderen.

De verschillende aanwezigheid van deze vaders hebben zeker verschillende invloeden op de kinderen en laten vaak littekens en bitterheid achter totdat de kinderen opgroeien. Enkele van de negatieve effecten van vaderloos:

  1. Schade aan het zelfbeeld. Vaderloze kinderen hebben meer kans op een slecht zelfbeeld en een laag zelfbeeld en gaan er altijd vanuit dat ze zullen worden afgewezen. Het is dus moeilijk om relaties met andere mensen op te bouwen. Velen worden zelfs workaholics, wisselen wederzijds van partner en zijn altijd op zoek naar bevrediging/plezier (als een poging om eenzaamheid, zelfrespect en scheiding te dekken).
  2. Onvermogen om emoties te beheersen: te kwetsbaar en teder zijn, maar kan gemakkelijk boos worden, of kan plotseling agressief worden naar anderen toe.
  3. Moeilijk om leiderschapsgezag te accepteren. De opgekropte woede tegen de vader wordt vastgelegd in de geest van het kind en kan zich op volwassen leeftijd manifesteren in de vorm van verzet tegen gezag.
  4. De kijk op God als Vader. Door de afwezigheid of oneerlijke behandeling van de vader wordt God gezien als een wrede figuur. Hij voelde dat God niet te vertrouwen was en wees hem af. De relatie met God is ver.

 

We hebben informatie gekregen over de negatieve impact van vaderloos. Voor vaderlozen blijkt er goed nieuws te zijn: je kunt weer gezond worden, zelfverzekerd en een goed zelfbeeld hebben. Reza Rachmat ervoer het zelf toen hij onze hemelse Vader ontmoette en uiteindelijk God aannam.

Hij begon zijn leven te zien door de lens van het geloof. Door gebed, Gods Woord en counselingsessies kwam hij in het herstelproces. Hij voelt zich niet vaderloos omdat hij een Vader in de hemel heeft die van hem houdt. En inderdaad, alleen onze Hemelse Vader kan de lege ruimte in de ziel van een vaderloze vervangen.

Broeders en zusters, de figuur van God als een goede vader is duidelijk te zien in onze bijbellezing van vandaag.

In vers 18 staat: "Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom opnieuw naar jullie toe."

Zelfs als er biologische vaders of moeders zijn die bereid zijn hun kinderen in de steek te laten en achter te laten, laat God als een goede Vader Zijn kinderen nooit in de steek.

Broeders en zusters, de Heer Jezus sprak deze zin uit voordat Hij de weg van het kruis betrad, werd gearresteerd en gekruisigd. Hij wist dat Hij van Zijn discipelen gescheiden zou worden. Zelfs later, nadat Hij was opgestaan, kon Hij niet langer bij hen zijn omdat Hij naar de hemel was opgevaren

Hij houdt heel veel van Zijn discipelen en kent de ernst van deze scheiding. Daarom zei Hij: "Ik zal de Vader vragen hem nog een helper te geven, zodat Hij voor altijd bij je kan zijn, de Geest van de waarheid. Hij is bij je en zal in je leven”.

Deze belofte van hulp is niet zomaar een belofte. Maar het werd vervuld door de komst van de Heilige Geest. Dit is Gods zekerste waarborg, de mooiste en kostbaarste verzekering van allemaal: de Heilige Geest. God de Vader gaf Zichzelf als garantie. De aanwezigheid van de Heilige Geest is God de Vader Zelf. Hij gaf Zijn Geest om in ons te wonen!

Zo intiem. Zo innig. De Heilige Geest is een helper als we met moeilijkheden en uitdagingen worden geconfronteerd, een trooster als we verdrietig zijn, een verdediger als we worden geconfronteerd met bedreigingen en beschuldigingen die niet waar zijn. Zelfs in Romeinen 8:26 staat dat wanneer we niet in staat zijn om te bidden, het de Heilige Geest is “die zelf voor ons bidt tot God met onuitsprekelijke verzuchtingen. De aanwezigheid van de Heilige Geest in ons maakt de relatie zo hecht, we zijn in Hem en Hij is in ons.

Elke roep van ons hart, elk verlangen van ons, Hij hoort en trilt Zijn ziel. Niemand van ons is verborgen voor Zijn ogen. De vraag is: is Zijn verlangen ook ons verlangen? Is Zijn wil ook onze wil? Met Zijn heilige Geest is God als een Vader, die ons beschermt en begeleidt bij het aangaan van elk probleem in het leven.

Het probleem is, zijn we bereid om Hem uit te nodigen en Hem ons leven te laten leiden?

In vers 17 staat dat "de wereld Hem niet kon accepteren omdat de wereld Hem niet zag en kende". Dit betekent dat de echte rol en het werk van de Heilige Geest alleen zal worden ervaren door degenen die geloven en om Zijn hulp vragen.

Broeders en zusters, laten we dankbaar zijn voor de aanwezigheid de Heilige Geest die in ons leven is gegeven. Laten we midden in de ups en downs van ons leven zijn, zelfs als we de afwezigheid van een vaderfiguur ervaren, willen we ons hart openen om de aanwezigheid van onze hemelse Vader te ontvangen. De wond van de afwezigheid van een vaderfiguur laat een lege ruimte achter in de ziel van het kind, die alleen God - de Volmaakte Vader kan vervangen.

Misschien leven we alleen, hetzij door verwaarlozing of tragedie. We hebben niemand, maar God is nog steeds aanwezig - Hij strekt zijn hand uit en trekt ons naar Hem toe en geeft ons hoop. Met God zijn we niet langer wezen. Alleen onze Hemelse Vader kan de innerlijke leegte vullen omdat hij vaderloos is, alleen dan kan deze worden voortgezet en gevoed met degenen die als geestelijke vaders optreden.

Broeders en zusters, in Christus worden we allemaal lid van een geestelijke familie met andere broeders en zusters in het geloof. Laten we daarom als gemeente, als gezin van God, ookzorgen maken en voor elkaar zorgen en een rol spelen als plaatsvervangende vaderfiguur voor de vaderloze kinderen die God ons heeft toevertrouwd. Zodat ze de liefde van de Vader mogen ervaren die zich manifesteert door onze aanwezigheid en getuigenis van het leven. De Heilige Geest zal ons begeleiden en bekrachtigen.

Amen.