Schriftlezing: Johannes 12:12-16

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

Wat er in deze tijd in de wereld gebeurt, met het uitbreken van COVID-19 of het coronavirus, heeft de wereld en het menselijk leven echt geschokt. Samen met de rest van de wereld zijn wij er allemaal door verrast, wellicht in paniek en overweldigd. Stel je voor: dit virus heeft zich in ongeveer 4 maanden naar meer dan 180 landen in de wereld verspreid en heeft vele dodelijke slachtoffers geëist.

En degenen die er slachtoffer van worden zijn allerlei soorten mensen, jong en oud, niet alleen gewone of eenvoudige mensen, maar ook staatsleiders, politici, artsen en medisch personeel, zakenlieden, kunstenaars en beroemdheden, sporters en ook predikanten worden het slachtoffer van dit coronavirus.

Broeders en zusters, wanneer moeilijke tijden en ontberingen het menselijk leven treffen, is het normaal dat er diverse zorgen en angsten ontstaan. Is er een verschil tussen bezorgdheid en angst? Angst is het bang zijn om iets concreets onder ogen te zien dat zich werkelijk voor ons bevindt, we zijn bijvoorbeeld bang voor slangen of criminelen.

Terwijl bezorgdheid bestaat uit het bang zijn voor zaken die niet zeker zijn voor ons. Meestal gaat dit vergezeld van de vraag: "Wat als ..." "Wat als ik een virus krijg", "Wat als ik mijn baan verlies", "Wat als goederen in de supermarkt opraken", enzovoort. We maken ons zorgen over iets dat niet per se hoeft te gebeuren.

Corrie ten Boom zei ooit dat zorgen zijn als een schommelstoel, die blijft bewegen maar nergens heen gaat en daarbij wel onze energie verbruikt. Als zij niet goed onder controle gehouden worden, kunnen zorgen het menselijk leven verlammen. Bedenk dat wij mensen door zorgen 'tot slaaf' kunnen worden gemaakt. En zorgen of bezorgdheid kunnen ook als het ware tot een soort wereldwijde pandemische "virussen" worden die het menselijk leven bedreigen, wat enigszins lijkt op coronavirussen die zich snel overal verspreiden.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, zorgen en angst kunnen zeker resulteren in ongemakkelijke ervaringen in ons leven. Ze kunnen ons depressief maken en wij kunnen onze vreugde erdoor verliezen, veel mensen kunnen er zelfs slapeloos door worden. Niet alleen ouderen maar ook kinderen, iedereen kan zich zorgen maken. Onze kerk is niet vrij van zorgen. Laten we luisteren naar de zorgen die men zich op dit moment maakt.

{youtube}7czSYyAF0hg{/YouTube}

Broeders en zusters, iedereen kan zich zorgen maken, dat geldt ook voor ons christenen. Als christenen daarom angst ervaren, betekent dit:

  1. We zijn slechts mensen, geen superman. Vanwege het coronavirus wordt iedereen gewaarschuwd, hoe goed, slim en rijk ook, het blijkt dat we allemaal kwetsbaar zijn en kunnen worden aangetast door dit coronavirus.
  2. Als we angst ervaren, zijn we nog steeds christenen. Christen-zijn, bevrijdt ons niet van zorgen of angst. Het betekent ook niet dat we geen geloof hebben of dat wij een gebrek hieraan hebben. Als christenen moeten we, zolang we in de wereld leven, nog steeds worstelen met angst en zorgen en hiertegen vechten.

Broeders en zusters, de Heer Jezus zelf, terwijl hij als mens in de wereld leefde, ervoer angst en zorgen toen hij wist dat hij de weg van het kruis en de dood moest gaan. We weten dat de Heer Jezus in zijn strijd in de tuin van Getsemane worstelde met zorgen en dat hij angst onder ogen moest zien. In Matteüs 26:38 staat: "Ik voel me dodelijk bedroefd." In Lucas 22:44 staat zelfs: "Hij werd overvallen door doodsangst ... Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.

Dit toont aan dat de Heer Jezus ook worstelde met de zorgen en angsten waarmee hij werd geconfronteerd. Lee Strobel zei dat er een verschil is tussen de zorgen en angsten van de Heer Jezus en de zorgen en angsten die wij mensen hebben. Wij mensen worden bijvoorbeeld bezorgd en bang voor het coronavirus omdat we niet weten wat er zal gebeuren en wat we zullen ervaren. Maar de Heer Jezus was bezorgd en bang, juist omdat Hij wist wat er zou gebeuren. Hij wist hoe groot de kracht van de dood is, de dood, die hij onder ogen moest zien.

Wij mensen zijn bezorgd en bang omdat we inderdaad hulpeloos zijn en onze problemen niet kunnen overwinnen. In tegenstelling tot de Heer Jezus, als Hij bezorgd en bang was, was dat niet omdat Hij niet in staat was en niet bij machte om het te overwinnen. Want met de kracht die in hem was, was de Heer Jezus natuurlijk in staat en bij machte om alle problemen waar hij mee werd geconfronteerd te overwinnen. We weten uit de verhalen en getuigenissen in de Bijbel dat de Heer Jezus in staat was om verschillende soorten ziekten te genezen, het universum was ook aan hem onderworpen toen hij een zware storm beval om te zwijgen. Hij was zelfs in staat mensen uit de dood op te wekken.

De Heer Jezus was bang omdat Hij echt de menselijke natuur had. Hij was niet op dezelfde manier bang zoals wij mensen hierover denken en praten. De Heer Jezus was inderdaad angstig en bang. Maar Hij ging niet terug op de weg waarop hij liep. Hij stopte ook niet. Hij ging verder en wachtte op degenen die Hem gevangen zouden nemen. Jezus was bang, maar Hij bleef het plan van zijn Vader toen hij aan het kruis hing vervullen. Dit toont aan dat Jezus echt een echt menselijk wezen was, God in het vlees.

Dus, broeders en zusters, we hoeven niet in verlegenheid te raken, en ons  al helemaal niet minderwaardig te voelen, als wij nog altijd zorgen en angstgevoelens hebben. Dat is heel normaal en menselijk. Maar de belangrijkste vraag voor ons als christenen, wanneer we angst en zorgen ervaren, is: “Wat is onze reactie hierop, of wat is ons antwoord?” Laten die zorgen en angsten ons leven niet overheersen en verlammen, zodat we hulpeloos zijn en nergens toe in staat zijn. Laten we uit onze passages leren hoe we zorgen en angsten kunnen overwinnen.

Onze passage vandaag, van Johannes 12:12-16, heeft te maken met vieringen van Palmzondag die op deze zondag vallen. Volgens de kerkelijke kalender is Palmzondag of Palmpasen het begin van de laatste lijdensweek voordat we Goede Vrijdag en Pasen ingaan. Op deze Palmzondag herdenkt de kerk de gebeurtenissen van de Heer Jezus toen hij de heilige stad Jeruzalem binnenging.

Jezus kwam inderdaad Jeruzalem binnen om als koning verwelkomd te worden. Maar Jezus en zijn naaste discipelen wisten wat het betekende om Jeruzalem binnen te gaan. Jezus wist dat de tijd nabij gekomen was waarop hij zou worden overgeleverd en ter dood zou worden gebracht. Als we kunnen vergelijken wat er nu gebeurt, deze situatie die voor ons bedreigend en beangstigend is, dan is wat de Heer Jezus destijds confronteerde nog veel beangstigender. Hij stond voor zijn dood aan het kruis. Niet omdat hij schuldig was. Maar omwille van het uitvoeren van zijn missie in de wereld, namelijk te sterven om te boeten voor de zonden van ons mensen, en de wereld te redden.

Broeders en zusters, toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenging, wist hij dat zijn vijanden op hem wachtten om hem gevangen te nemen en ter dood te veroordelen. Ondanks dit alles raakte Jezus niet in paniek en vreesde hij niet. Hij ging de dood niet uit de weg. Dit is waar de grootsheid van Jezus uit blijkt. Hij deed wat nodig was, zodat de missie van Gods redding voor de wereld kon worden uitgevoerd en vervuld.

Wat interessant is aan deze gebeurtenis, dat Jezus Jeruzalem binnenging, is dat hij hierbij de manier en stijl koos van een koning. Maar niet die van een koning die ten oorlog trekt. Daarom bereed hij geen paard, dat symbool staat voor oorlog, maar reed hij op een ezel. Een ezel is een dier van vrede en genegenheid. We letten hier op, mijn broeders en zusters, toen zijn dood zo dichtbij was, bleek dat Jezus nog steeds aan andere mensen dacht en om hen gaf. Hij kwam naar de stad Jeruzalem, die weigerde hem vrede en medeleven te bieden.

De handelingen van Jezus in deze week van Palmpasen kunnen een voorbeeld zijn voor ons allemaal. In de aangrijpende en beangstigende situatie waar we ons nu in bevinden moeten we niet alleen maar thuis blijven en niets doen. Maar we moeten ons deel doen, zowel individueel als christenen alsook als zijn kerk die geroepen is. Dit kan juist een geschikt en goed moment zijn voor ons om tot zegen te zijn voor anderen en een getuigenis van Christus te zijn, door vrede en mededogen te geven en te delen met de mensen om ons heen, hoewel wij thuis zijn.

De regering heeft inderdaad regels opgesteld voor het algemeen welzijn, en wij als goede burgers moeten ze respecteren en gehoorzamen. Maar dit kan voor ons geen reden zijn om te zwijgen. Zoals deze dingen gebeuren, we zijn getuigen in de wereld van vandaag, te midden van de dreiging van een pandemie van het nieuwe coronavirus, zijn er veel creatieve manieren om liefde, vrede en zorg te tonen en te bieden aan onze buren.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Deze actie van de Heer Jezus waarbij hij de heilige stad, Jeruzalem, als een koning binnenging door op een ezel te rijden en vrede en mededogen te bieden, het heeft een diepere betekenis dan enkel maar een symbolische. De Here Jezus wil een alternatief bieden! Hij wil een verschuiving van de  focus van zijn koninkrijk laten zien en tonen hoe dit koninkrijk is in vergelijking met het koninkrijk van de wereld. Een focus die verschuift van glorie en majesteit naar nederigheid en van oorlog naar vrede.

Mijn broeders en zusters, dit is niet wat er in deze wereld gebeurt. De pandemie van het coronavirus, hoewel eng, heeft een transitie of verandering in het menselijk gedrag bewerkstelligd. Vóór de uitbraak van dit virus probeerden mensen eer te verkrijgen en na te jagen. Mensen rechtvaardigden op allerlei manieren zelfs alle middelen om respect, macht, rijkdom, status en een hoge positie te krijgen. Maar probeer te zien wat er op dit moment gebeurt, degenen die macht, rijkdom, status en een hoge positie hebben, beginnen zichzelf te vernederen om te zorgen voor degenen die minder of niets hebben, en hebben medelijden met hen.

Voorafgaand aan deze pandemie van het coronavirus streden landen, vooral supermachten, om de krachtigste en modernste wapens en trachtten zij oorlogsapparatuur te creëren en te bezitten. Maar wat er nu gebeurt, is dat landen die elkaar voorheen bedreigden en die vijandig tegenover elkaar stonden, elkaar wederzijds bijstand beginnen te verlenen en degenen helpen die het nodig hebben.

Broeders en zusters, door deze pandemie van het coronavirus weten we dat mensen niet alleen maar voor zichzelf kunnen leven, maar dat wij elkaar nodig hebben. Daarom moeten we om elkaar geven, voor elkaar zorgen en met elkaar delen. Dit had ons niet mogen overkomen in ons leven, mensen. Wij moeten zorg dragen en solidariteit hebben met anderen.

Mijn broeders en zusters, de Heer Jezus bleef kalm en vredig op de weg van het kruis lopen, zijn dood tegemoet. Deze houding is nodig voor ons als christenen, geconfronteerd met deze pandemie van het coronavirus. We moeten waakzaam en kalm blijven te midden van al onze zorgen en angsten.

Ik beëindig deze preek met vier praktische stappen van ds. Max Lucado, hoe we onze zorgen en angsten kunnen overwinnen. Ds. Max Lucado gebruikt het Engelse acroniem "CALM", wat “kalm” betekent.

C = CELEBREER

Celebreren, te vieren. Misschien vraagt iemand zich af, in een situatie als deze: “Wat kunnen we vieren?” Broeders en zusters, de situatie die we nu doormaken, is iets waar we als mensen geen controle over hebben. Daarom hoeven we geen spijt te hebben en te zoeken naar wie er fout zit in een situatie als deze. We moeten ons niet concentreren op de problemen die er zijn, maar laten we danken en alle goedheid en zorg van God vieren, evenals de kansen die ons tot nu toe nog zijn gegeven.

Laten wij ons niet verliezen in verdriet, angst en bezorgdheid, waardoor wij kunnen vergeten te danken voor de zegeningen en zorg van God in ons leven. We zijn tot op de dag van vandaag dankbaar, er is nog steeds voedsel dat we elke dag kunnen eten, we kunnen dankbaar zijn voor onze familie en vrienden. We kunnen er zelfs ook dankbaar voor zijn, dat wij onder de huidige omstandigheden nog steeds kunnen aanbidden, zelfs online. Dat is de eerste praktische stap, celebreer, vier de goedheid en zorg van God en blijf hem altijd danken.

A = AAN GOD OM HULP VRAGEN

De tweede stap is God om hulp te vragen. Als we een probleem hebben, laten we dan niet proberen dit met onze eigen kracht te overwinnen of afhankelijk te zijn van mensen. Laten we ook niet blijven piekeren over de problemen waarmee we worden geconfronteerd. Want hoe meer we piekeren en ons concentreren op onze problemen, hoe groter onze zorgen en angsten zullen worden. We onderwerpen ons en vragen om Gods hulp. Onthoud dat we een almachtige God hebben. We betrekken God bij onze strijd. Filippenzen 4:6 zegt: "Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden."

L = LAAT UW ZORGEN AAN GOD OVER

Laat uw zorgen aan God over na te hebben gebeden en God om hulp te hebben gevraagd. Dat betekent dat we ons hebben overgegeven en onze problemen volledig aan God hebben toevertrouwd. Wat er ook gaat gebeuren. We geloven dat God het beste voor ons zal doen en ons het beste zal geven. Dat is het leven in geloof. Laten we niet langer proberen dit onder controle te krijgen of dit te beheersen. Laat het los en laat het aan God over! We geven het allemaal over en laten God zijn werk doen.

M = MEDITEER OVER ALLE GOEDE DINGEN

De volgende stap, de laatste, nadat we het allemaal in Gods handen hebben overgedragen, is dat we alleen maar kunnen nadenken en contempleren over goede en positieve dingen. Laat onze geest en ons hart niet vervuld raken met negatief nieuws, ook al is dit nieuws misschien waar. We moeten selectief zijn, niet al het nieuws op WhatsApp of YouTube openen en alles absorberen.

 

Het belangrijkste is dat we onze geest en ons hart vullen met de waarheid van Gods Woord. Door dag en nacht aan het Woord van God te denken en erover te mediteren, krijgen we de kracht om al onze zorgen en angsten het hoofd te bieden. Laten we de beschikbare tijd gebruiken om thuis te blijven, Gods Woord te lezen en erover te mediteren. Bovendien kunnen we met de bestaande voorzieningen voor sociale media gemakkelijk Gods Woord volgen en ernaar luisteren door middel van meditatie of prediking.

Mijn broeders en zusters, geloof dat God ook aan het werk is en ons helpt in deze moeilijke tijden. Hij wil ook van dit moment een kans maken, zodat ons leven als zijn volgelingen verandert en ons geloof groeit. God zegene ons.

AMEN.