Schriftlezing: 2 Korintiërs 9:6-14

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters,
Ieder jaar aan het eind van de maand januari, krijgen jullie en ik een dankbrief van de GKIN Commissie van Beheer en tegelijk met maandelijks kerkelijk collecteformulier, MKO voor het lopende jaar. Als kerk zijn we God echt dankbaar, want de offers die de gemeente via MKO brengt, zijn een teken van dankbaarheid aan God voor het begrip dat alles wat we hebben, is wat we van God ontvangen en dat we teruggeven aan God, de Schepper en Eigenaar van ons leven. Dit is ook een teken van dankbaarheid voor de geschenk van verlossing door onze Heer Jezus Christus. Dus de belofte van geloof om de levens van Gods dienstknechten in GKIN die op Gods veld werken te beschermen en te behouden, zoals God bevolen heeft in het Oude Testament, wordt door jullie allemaal nageleefd.

Het Ministerium wil de gemeente bedanken voor hun loyaliteit en inzet bij het verstrekken van MKO van jaar tot jaar. We hopen dat wij allemaal als gemeente samen met de Landelijke Kerkenraad en alle commissies in GKIN elkaars handen blijven vasthouden en als kerk verbonden blijven door te kijken naar Christus, het Hoofd van de kerk, op weg naar de toekomst omdat de toekomst bestaat echt en je hoop zal niet verloren gaan (aanvangstekst, Spreuken 23:18). Daar kunnen we het over eens zijn door terug te kijken naar de groei van GKIN van jaar tot jaar tot nu toe, het gaat zijn 38e jaar in.

Als we naar het dagelijks leven kijken, zijn het nu voor veel mensen moeilijke tijden. Na de Covid-19-pandemie brak er een oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne die een grote impact had op de wereldeconomie, vooral in Europa. We voelen allemaal op veel manieren hoge inflatie en stijgende prijzen. Vooral de stijging van de prijs van elektriciteit en gas die sterk toenemen. Dit alles dwingt ons tot zuinigheid en sommigen van ons kunnen dit misschien niet aan. Of we hebben het koud in de kerk of thuis omdat de verwarming niet maximaal aanstaat.

Het thema van de preek van vandaag is 'Geef deze dag voor de toekomst van de kerk', is het thema van de balans van kerken in Nederland van 2021 tot en met 2023. Het is dus al drie jaar op rij dat de Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en sinds 2018 heeft de Evangelische Broedergemeente deze activiteit met hetzelfde thema geïnitieerd. Dit thema nodigt ons uit om - niet om de betekenis van alle crises die we zelf voelen en kunnen meemaken in ons leven - te bagatelliseren, maar om in te zien dat deze dingen ons leven als gelovigen niet bepalen. Omdat we als Gods kerk en gelovigen alleen kunnen leven van de goedheid en genade van God. We leven met geloof en vertrouwen dat wanneer we het evangelie van het goede nieuws in praktijk brengen, offers brengen aan God voor het onderhoud van het leven van zijn dienstknechten, zal God voor alles wat we nodig hebben zorgen. Zo bouwen we verder aan Gods koninkrijk op deze aarde, ook midden in de huidige crisis.

Broeders en zusters,
De context van 2 Korintiërs 9 heeft betrekking op het inzamelen van geld voor Jeruzalem, een diaconale activiteit waarbij de apostel Paulus de Macedonische gemeente uitnodigt om vreugdevol te geven als bewijs van vrijgevigheid en niet als een gedwongen gift. In de context van de preek over financiële balans van de kerk, actie kerkbalans vandaag, zijn er verschillende dingen die God ons wil meedelen:

1. Geven als een opdracht

Onze God is een God die altijd geeft. Hij geeft het leven aan de mensheid en Hij gaf Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon om gekruisigd te worden en stierf aan het kruis voor ons zondaars. Dat is een zeer hoge prijs, die we op geen enkele manier kunnen betalen: "... zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Matteüs 20:28). Als Jezus die God is bereid is te geven, moeten wij ook willen geven en als volgelingen van Jezus is er een taak op ons te wachten. De apostel Paulus leert ons vandaag dat geven iets normaal is voor christenen. Mensen die zich bewust zijn van wie ze zijn, namelijk degenen die zich ervan bewust zijn dat ze niemand zijn als God niet met hen is, zelfs zouden niet eens overleven als God er niet is. Dit zijn mensen die zich realiseren dat het brengen van offers een opdracht is. John Calvin zei dat God ons niet zegende om achter te houden wat we hebben ontvangen, maar om met elkaar te delen. Ook dit is een opdracht in het algemeen. Dat wil zeggen, erkennen dat God de eigenaar is van al het geld en alle schatten die in ons bezit zijn.

Dit betekent dat het geven van MKO een kwestie is van spiritualiteit, relatie en betrokkenheid bij een reis met de Eeuwige God in ons leven. Deze spiritualiteit en betrokkenheid heeft betrekking op de plichten en verantwoordelijkheden van de gemeente om Gods missie door de gemeente te realiseren in de Drie taken van de Kerk: Gemeenschap, Dienstbaarheid en Getuigenis. Deze opdracht staat ook in het kader van de verantwoordelijkheid van kerkleden voor Gods dienaren die het Woord in GKIN dienen, zoals de Israëlieten deden voor de stam Levi die door God was gekozen om in de tempel te dienen.

2. Juiste harthouding

Paulus leert ons dat het heel belangrijk is om met de juiste hartsgesteldheid te geven. Als we MKO geven, moet het dankoffer gebaseerd zijn op oprechtheid en eerlijkheid. Hij gebruikt de uitdrukking 'een gewillig hart, niet met tegenzin of onder dwang'' (vers 7). Dit betekent, we geven met vreugde. Echter, hoe? Een van de dingen die we altijd moeten onthouden, is dat al onze bezittingen van God komen. MKO is een bewijs en een vorm van onze dankbaarheid voor de goedheid van God en de redding die we krijgen. We geven MKO omdat we God willen verheerlijken met ons inkomen. Laten we daarom, voordat we geven, samen onze harten controleren en onze oprechtheid verzekeren. We moeten niet geven in de verwachting dat we iets terugkrijgen, maar God Zelf heeft beloofd Zijn zegeningen te schenken.
Dit is een goede overdenking stof voor ons. Heeft God ooit gefaald om voor ons te zorgen? Zo niet, dan zou MKO moeten worden gemotiveerd door een overweldigend gevoel van dankbaarheid jegens God, MKO is niet langer een verplichting, maar een levensstijl voor gelovigen in de opbouw van het lichaam van Christus. Het gaat er dus niet om hoeveel we geven, maar allereerst hoeveel en hoe groot we van God houden als we MKO geven. Dat is wat we ons altijd moeten afvragen. Hebben we gegeven omdat we echt van Hem houden? We moeten dus bewust geven. Thuis moeten we hierover nadenken en dit in gebed brengen. Hoeveel MKO wil God dat ik geef? Laten we geven naar vermogen en ons niet vergelijken met anderen.

3. De Procidentia van God

In de verzen 8-11 verschuift het gezichtspunt van ons als gevers naar God, de Bron van alle dingen. De nadruk ligt op het woord 'God is machtig'!. Laten we samen lezen in twee talen, Indonesisch en Nederlands: ‘Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan’. ‘God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk’. God is machtig en met Zijn machtige kracht kan Hij voor ons verrijken en voorzien alles wat het ook is, ook in moreel en materieel opzicht. We zullen altijd genoeg hebben. Hier leren we geloven in Gods (providentie) voorzienigheid. Geloven dat God vooruit kijkt en ons van tevoren iets geeft. Dit is de uitdaging van vertrouwen op Gods voorzienigheid. Als we geven met de juiste houding, eerlijk en vol vreugde, dan zullen we Zijn zegeningen duidelijker in ons leven zien stromen. Misschien denken we, als we geven dan komen we tekort, maar eigenlijk wanneer we MKO geven, zorgen voor Zijn dienaren, zullen we niet tekort komen zoals geschreven in vers 9: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ Hier is de gelukkige persoon die geeft de ontvanger, hij verliest of mist niet maar krijgt extra; hij geeft veel uit, maar blijft zich verrijken zodat hij met open armen kan geven! Hier zal de gemeente de waarheid laten zien, namelijk oprechtheid in het geven. Paulus gebruikt het woord charis / genade om te benadrukken dat mensen door te geven de aanwezigheid van God ervaren waardoor ze een goed werk doen. Geloof je dat je veel dingen van God hebt gekregen? Hij zegende je met tijd, gezondheid, geest, intelligentie, goede opleiding, ouders, familie, gemeenschap, vrienden, banen - en bovenal veiligheid.

Broeders en zusters,
Het thema van de MKO dit jaar is 'Geef vandaag voor de toekomst van de kerk'. Het is duidelijk dat de kerk er niet alleen voor jou en mij nu is, maar ook van grote waarde is voor toekomstige generaties. Er is een missie geïmpliceerd in dit thema. God zorgt voor de toekomst en God geeft hoop (Spreuken 23:18), maar de kerk moet iets doen en nu is het tijd. De focus van de GKIN van dit jaar ligt op de rol van de kerk in de genezing en het herstel dat God ons, mensen en de natuur geeft. Focus ook op de jongere generatie als de toekomst van de kerk. We zijn er zeker van dat GKIN in de toekomst nog steeds een plek zal zijn waar mensen groeien in geloof, elkaar ontmoeten en geloofservaringen delen. Er zijn plaatsen waar huwelijksdiensten, dopen, geloofsbelijdenissen zijn. GKIN is er voor mensen die ziek zijn en  worstelen met fysieke, geestelijk en mentale gezondheid, ook in tijden van rouw. Is dit niet allemaal nodig om te investeren? Zo kan GKIN blijven bestaan en Gods missie in deze wereld realiseren. We zijn ons er natuurlijk van bewust dat iedereen de laatste jaren tot op heden met veel hogere kosten van levensonderhoud wordt geconfronteerd. Wij geloven, bidden en hopen echter nog steeds dat u via dezelfde MKO als vorig jaar een geloofsbelofte kunt doen, of dat zij die niet hebben gegeven er mee kunnen beginnen. Doe het als een opdracht, want God heeft ons zoveel gegeven. Doe het met vreugde en vertrouwen in Gods onderhoud in de toekomst. Hij zal in alles voorzien wat we nodig hebben. Vertrouw op Zijn Woord en laten we naar de toekomst gaan. God zegene ons.

Amen.