Het leven is als een geloofsreis schriftlezing: Spreuken 3 : 5 - 6

Broeders en zusters die geliefd zijn en de Heer Jezus liefhebben, Wie van ons is 50 jaar en ouder (ouder dan 50 jaar)? Steek alstublieft uw hand op? Ik ben ook een van degenen die ouder isn dan 50 jaar. Momenteel vindt in Australië en Nieuw-Zeeland het wereldkampioenschap damesvoetbal plaats. Dus, als het net als met het voetbal is, zitten wij, die ouder zijn dan 50 jaar, in de tweede helft van het spel. Het kan ook, in een extra ronde zitten (injury-time – de blessuretijd).

Wat ik wil zeggen is dat ons leven in deze wereld begrends is. De schrijver van Psalm 90 zei: de menselijke leeftijd is 70 jaar, als je sterk bent 80 jaar. Natuurlijk moeten we dankbaar zijn dat de gemiddelde levensverwachting van de mens sterk is veranderd. In 1850 was de gemiddelde levensverwachting van de mens in Nederland 45 jaar, nu is die ruim 80 jaar. We zijn dus allemaal, inclusief de jongeren, op weg naar vergrijzing. Zijn er mensen die langer leven en steeds jonger worden? Zeker niet. Maar het allerbelangrijkste: welke houding moeten wij, als volgelingen van Christus aannemen?

We hebben misschien weleens gehoord dat het menselijk leven in de wereld is als een reis. En voor ons, gelovigen, is het leven als een geloofsreis. De reis die begint, vanaf het moment dat we geboren worden tot we sterven. Welnu, de levensreis die we moeten maken, niet altijd, misschien zelfs vaak, gaat niet zoals we plannen of willen. In feite zijn er veel gebeurtenissen in het leven die we niet begrijpen en die we niet kunnen beheersen. Het is een mysterie voor het menselijk leven! En op onze mysterieuze levensreis ervaren we ook verschillende soorten gevoelens: verdrietig, blij, boos, lachend en andere 

De vraag is, op deze tijdelijke reis van het leven, waar gaat ons leven heen? Wat is dan de wegwijzer of gids om onze levensdoelen te bereiken? De beroemde psychiater CG Jung zei ooit: we zijn misschien echt klaar om volwassen te zijn, maar als we ouder worden, zijn velen van ons er nog niet klaar voor. Met andere woorden, veel mensen, ook jongeren, gaan op levensreis zonder doelgericht te zijn. Nou, zolang je leeft, maar je weet niet welke richting je op moet

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus, Er is een interessante zin van Romano Guardini, een katholieke denker. Hij zei dat het uiteindelijke doel van ons leven als gelovigen niet alleen is ergens heen te gaan (lees: de hemel) maar naar God, onze levende God. Guardini gaf een verklaring: “God wil dat hij (de mens) Hem kent en wandelt met Zijn liefde. God kwam naar mij toe en vroeg mij om Hem te ontmoeten/ te ontdekken.

Interessant toch, Guardini's statement! Volgens hem, het uiteindelijke doel van ons leven, zijn gelovigen niet alleen op reis naar een plaats genaamd "hemel", maar naar de Persoon die tot God moet komen - de Vader en de Eigenaar van dit leven. Het uiteindelijke doel van ons leven is niet om ergens te zijn, maar om God te ontmoeten of te ontmoeten, in wie we geloven en op wie we vertrouwen. Het betekent dat we op deze levensreis als christenen niet alleen zijn, maar samen op reis zijn/wandelen met onze God!

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus, Ik nodig ons allemaal uit om aandacht te schenken aan een schilderij van Thomas Cole. In zijn schilderij uit 1840 wilde Cole de reis van het menselijk leven verbeelden als een reis van het menselijk leven als een boottocht in woelige wateren. Cole beschrijft dat er vier fasen zijn in de reis van het menselijk leven in deze wereld. Elke fase met zijn eigen karakter en doel. 

In de eerste fase zien we een kleine baby varen onder bescherming van een beschermengel. In de tweede fase gaat het schilderij over jonge mensen die onder leiding van de hemel hun eigen weg moeten leren vinden. De derde fase, de reis die onder hemelse bescherming is en tot slot in de vierde fase, de aankomst in het licht vol hoop en een persoonlijk welkom ontvangen door de Eigenaar van het Leven.

In het schilderij van Cole is de aanwezigheid en betrokkenheid van 'het goddelijke' in het leven van gelovigen duidelijk. Daarom is dit leven voor ons een reis van geloof. Op deze mysterieuze reis wordt elke stap van ons leven geleid door God. Het is onze plicht om ons volledig aan Hem over te geven. Net zoals wanneer we een bus, tram, trein, schip of vliegtuig nemen,  ons volledig overgeven aan de mensen die vervoeren en ons naar onze bestemming brengen, zo geven we ook onze reis over aan onze Grote Chauffeur zodat we aankomen op onze bestemming.

Ons Bijbelgedeelte uit het boek Spreuken 3:5-6 maakt deel uit van de onderwijzingen die wijze leraren schreven over de zegen van wijsheid. Alleen degenen die trouw zijn aan de onderwijzingen van de leraar met goddelijke wijsheid zullen de zegeningen van wijsheid ontvangen, die eigenlijk Gods eigen zegeningen zijn. In vers 5 staat: "Vertrouw op de Heer met heel je hart..." Dit is een gebod om op de Heer te vertrouwen.

Leraren met goddelijke wijsheid in die tijd wilden hun leerlingen niet verbieden hun gezond verstand te gebruiken om 'de waarheid' te zoeken. Deze opdracht werd gegeven aan de jongere generatie. Want de mindset van jongeren (eigenlijk ook ouders) laat zich heel gemakkelijk beïnvloeden door de omgeving en persoonlijke verlangens. Vooral in de periode nadat de Israëlieten de ballingschap hadden verlaten, hadden veel jonge Israëli's de neiging om de leer van het hellenistische onderwijs en een seculiere levensstijl te volgen.

De jongere generatie en het volk van Israël worden eraan herinnerd zich over te geven en met heel hun hart in God te geloven. Dat wil zeggen, met alle verlangen en aandacht, en dat is niet alleen intellectueel en emotioneel, maar ook moreel. Het woord "geloven" toont een houding van afhankelijkheid van God, als een bron van wijsheid en leiding, en niet vertrouwen op eigen inzicht (vers 5b)

Dit gebod wordt nogmaals benadrukt in vers 6, "Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw schreden recht maken." Het woord "kennen" in dit vers betekent gehoorzaamheid. Door God te kennen, moet een discipel niet alleen Hem en Zijn wijsheid en wil kennen, maar moet hij ook bereid zijn zich te onderwerpen aan Zijn gezag en leiding bij alle activiteiten en doelen van het leven, want Gods wijsheid is de hoogste wijsheid. Menselijke wijsheid, hoe slim en rijk ook, is niets vergeleken met Gods wijsheid.

Gods wijsheid wordt niet verkregen door rijkdom of intelligentie; Gods wijsheid wordt eigenlijk verkregen uit angst (in de zin van eerbied of respect) voor God. Mensen die God vrezen zijn mensen die door God geleid worden; elke stap die hij zet is het resultaat van Gods leiding en geloof dat God hem niet zal laten afdwalen.

Als we in afhankelijkheid leven en bereid zijn om Gods richtlijnen of leiding in ons hele leven te volgen, zal Hij onze schreden recht maken. Dat wil zeggen, er zal een zekere en ware begeleiding zijn in iemands levensstappen. Dit betekent echter niet dat onze levensreis vrij of ongehinderd zal zijn. Nee. Als we gehoorzaam en trouw blijven aan Gods wil, zullen we niet alleen kennis en begrip vergaren, maar ook Gods wijsheid krijgen om de obstakels waarmee we worden geconfronteerd te overwinnen.

Door kennis te krijgen, weten we WAAR we voor staan en door begrip te krijgen, weten we WAAROM we die obstakels het hoofd moeten bieden. En het allerbelangrijkste en wat hard nodig is, is dat we ook wijsheid krijgen om te weten HOE we deze obstakels het hoofd moeten bieden of oplossingen moeten vinden.

Dus eigenlijk als God obstakels of moeilijkheden "toestaat" op onze levensreis, is er een doel. Laten we eens kijken naar het schema over cyclus/cycli in onze geloofsreis.

Ten eerste worden de obstakels of moeilijkheden van het leven een 'check op de integriteit' van ons geloof. Geloven en vertrouwen we nog steeds op Hem In de moeilijkheden van het leven? Geloof mij, God zal zijn kinderen nooit laten vallen. Dat wil zeggen, viallen en niet meer kunnen opstaan. God laat ons ook geen moeilijkheden ervaren die we niet kunnen verdragen. Hij zal ons ook kracht en een uitweg geven voor de obstakels of moeilijkheden in het leven die we ervaren.

Ten tweede, als we gehoorzamen en slagen in de "integriteitscheck" of geloofstest, zullen we persoonlijk groei in ons geloof ervaren. Ons geloof wordt volwassener of stijgt naar een hoger niveau

Ten derde, de impact van onze gehoorzaamheid aan God is niet alleen voor de persoonlijke groei van ons geloof, maar kan ook een positieve impact hebben op de mensen om ons heen. Wat er met de groei van ons geloof gebeurt, kan een levende getuigenis worden voor onze naasten.

Ten vierde zal deze cyclus van geloofsrijping doorgaan zolang we in deze wereld leven. Ons leven wordt verder verwerkt en gevormd door God, totdat we naar huis worden geroepen en Hem ontmoeten.

Dierbare broeders en zusters van de Heer Jezus,
Inderdaad, de weg van het geloof die we als kinderen of volgelingen van Christus moeten afleggen, is niet gemakkelijk. Maar onthoud dat God en Zijn liefde altijd bij je zullen zijn, niet tijdelijk of af en toe, maar ons hele leven. Zijn liefde bedekt onze geloofsreis als een regenboog (foto 9). Willen we onszelf en ons leven volledig geven om door Hem geleid te worden? God zegene ons allemaal. AMEN.