Job 42:10-17

Beste broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus,

Een student vroeg de Kotzker Rebbe, een bekende rabbijn uit Polen: "Waar is God?". Wat antwoordde de rebbe-rabbijn dan: "Als je Hem in je leven toelaat". Dit antwoord lijkt eenvoudig, maar heeft eigenlijk een heel diepe betekenis. Zoals de woorden in het Engels "Let go and let God" een eenvoudige zin en het verschil is alleen de letter "d", (go-God) maar hier toont het een transformatie of drastische verandering in iemands leven.

Welke drastische verandering?Vanuit een leven dat op zichzelf vertrouwt, zich vervolgens overgeeft (loslaten) en God de soevereiniteit laat zijn en zijn leven beheersen. (Laat God). Van een egocentrisch leven veranderd naar een Godgericht leven. Dit is de sleutel en het geheim wanneer een persoon volledig heling cq herstel in zijn leven wil ervaren.

Mensen kunnen het inderdaad proberen door te vertrouwen op hun kracht en vermogen om te genezen en hun gezondheid te herstellen om te overleven.Hij probeert zelfs zichzelf te redden. Maar voor gelovigen kan alleen God – de Bron van Leven, iemands leven genezen, helen of herstellen en redden.

Voor mensen is er altijd vrijheid om te kiezen.Iedereen heeft een vrije wil om te doen wat hij wil in zijn leven. Maar we kunnen de gebeurtenissen in dit leven niet altijd veranderen naar onze wensen. We zijn eindige mensen. En wanneer de menselijke logica niet langer in staat is om het te verwerken en wanneer de intuïtie niet langer functioneert om de gebeurtenissen die plaatsvinden te begrijpen, dan rijst de eeuwige vraag: waarom? Waarom liet God mij dit overkomen? Als we dingen meemaken die we niet begrijpen, twijfelen we aan Gods gerechtigheid.

Beste broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus,

Dat is ook wat Job, de hoofdpersoon in ons Bijbelgedeelte, zich afvraagt.Wie is Job? Als we het boek Job 1:1-5 lezen, wordt er gezegd dat Job een rechtvaardig en eerlijk man was; hij vreest God en schuwt het kwaad. Hij was ook een zeer rijk man en hield van zijn kinderen. Wat ontbreekt er als mens nog meer dan aan Job?

In hoofdstuk 1 wordt echter verteld dat er een "samenzwering" was tussen God en de duivel waardoor Job moet lijden.Misschien heeft geen mens meer geleden dan Job. Wat is er met hem gebeurd? Hij moet zijn rijkdom verliezen. Hij moet ook niet één maar tien zonen en dochters verliezen. Hij leed ook aan een ziekte, rottende blaren van zijn voetzolen tot aan zijn hoofd. In plaats van hem te steunen, 'terroriseerde' zijn vrouw hem en beval hem zijn God te vervloeken en te sterven.

Wat was Jobs houding bij het doormaken van dit zware lijden?Als we alleen de hoofdstukken 1 en 2 lezen, krijgen we de indruk dat Job een heel vroom en trouw persoon is In Job 1:22 staat: "In dit alles zondigde Job niet en beschuldigde hij God er niet van iets ongepasts te doen." Dan zegt hij in hoofdstuk 2:10 tegen zijn vrouw: "Je praat als een dwaze vrouw! Zijn we bereid om het goede van God te ontvangen, maar niet om het slechte te ontvangen?” Bij dit alles zondigde Job niet met zijn lippen.

Als we echter vanaf hoofdstuk 3 lezen, krijgen we een andere indruk van de personage Job.In hoofdstuk 3:1 vervloekte Job de dag van zijn geboorte. Zelfs in hoofdstuk 3:11 zegt Job: "Waarom ben ik niet gestorven toen ik werd geboren, of omgekomen toen ik uit de baarmoeder kwam?" Het is zeker heel natuurlijk en menselijk als Job Gods gerechtigheid in twijfel trekt. Waarom? Hij vond dat God hem niet eerlijk had behandeld.

Broeders en zusters, in die tijd was er een algemeen aanvaarde opvatting dat wat rechtvaardig was, was: een vroom, eerlijk en rechtvaardig mens die moet een gezegend leven hebben, gered worden en geen lijden ervaren.Aan de andere kant moeten mensen die slecht en oneerlijk zijn gestraft worden en lijden. De rechtvaardige en eerlijke Job moest lijden. Waarom? Wat was zijn schuld dat hij zoveel leed moest doorstaan.

Er wordt gezegd dat Jobs vrienden in deze zware worsteling kwamen om Job te helpen begrijpen wat er in zijn leven aan de hand was.Deze vrienden doen er alles aan om de klassieke en tijdloze vraag te beantwoorden, waarom? Ze vinden dat er op alle vragen een antwoord moet zijn. Voor elk gevolg moet er een oorzaak zijn. Alles is te verklaren op basis van logica en gezond verstand.

Jobs vrienden vroegen Job in wezen om zijn zonden te belijden en zich te bekeren.Jobs vrienden, proberen God te verdedigen. Sommigen zeggen: geef God niet de schuld als je een ramp hebt. Hij zal je nooit laten lijden zonder reden en zonder schuldgevoel. Een andere vriend zei dat God hem door de ramp wilde opvoeden. Zoals een vader zijn kind "slaat".

Alhoewel Jobs vrienden ook goede bedoelingen hadden, wist Job dat de antwoorden die zijn vrienden gaven niet de antwoorden waren.Want als iemand door zijn fout een ramp moet meemaken, dan zou het logischerwijs zo moeten zijn dat als de fout groter of talrijker is, men een grotere ramp moet meemaken. Als er wordt gezegd dat God mensen door rampen opvoedt, waarom worden rechtvaardige mensen dan een lesje geleerd door een pakslaag te geven? Zouden slechte of onrechtvaardige mensen niet degenen moeten zijn die een ramp zouden moeten meemaken?

Het interessante aan Jobs verhaal is dat hoewel Job "niet tevreden" was met de antwoorden van zijn vrienden, hij niet opgaf en antwoorden probeerde te vinden.Hij gaat door met "dialoog" met God. Hij wilde dat God zijn vragen beantwoordde. Als we Job lezen van hoofdstuk 38 tot hoofdstuk 42, door LAI (Indonesian Bible Institute), is het getiteld "God's Answer to Job"

Eigenlijk zijn deze hoofdstukken niet Gods antwoord op Job, maar God herinnert Job eraan wie God is en wie mens.Wie zijn de mensen die Gods soevereiniteit of wijsheid in twijfel trekken? In hoofdstuk 38:4 geeft God Job geen antwoord, maar stelt hij de vraag: "Waar was je toen Ik de aarde grondveste?" Met deze vraag herinnerde God Job eraan: Wie is de man die de geest van Gods wijze van denken wil beheersen? Wie wil gerechtigheid en Gods verantwoordelijkheid opeisen? Daarentegen, Job! Je manier van denken is volledig omgekeerd.

Broeders en zusters , geliefden in de Heer Jezus,Het is erg belangrijk om "goede" en "gezonde" gedachten te hebben.Hersteld denken kan ons lijden verlichten en de manier veranderen waarop we onszelf en de wereld en Gods rol daarin zien. John B Cobb Jr. stelt in zijn boek “Becoming a Thinking Christian” dat als we verwachten dat er vernieuwing in een kerk zal plaatsvinden, we moeten beginnen met een vernieuwing van het patroon in denken binnen de kerk.

Terug naar het verhaal van Job.Nadat Job doorging met "de dialoog" met God, staat er in vers 10 in  ons Bijbelgedeelte: "Toen herstelde God Jobs toestand..." Job ervoer een herstel van leven. God gaf niet alleen 10 kinderen terug en verdubbelde wat hij eerder had, maar het belangrijkste was dat Jobs denken of begrip ook werd hersteld. Als we Job 42:5 lezen, staat er: "Alleen door de woorden van mensen hoorde ik over U, maar nu zien mijn eigen ogen U"

Met andere woorden, door wat hij ervoer, begreep Job wie God was en wie hij was.Job accepteerde zijn beperkingen. Hij realiseerde zich dat niet alle vragen een antwoord hebben. Niet alle effecten hebben oorzaken. Niet alle wijsheid van God kan door logica worden verwerkt. Door deze houding kon Job persoonlijk Gods kracht in zijn leven ervaren.

De vraag blijft onbeantwoord.Maar het "antwoord" dat God gaf, had zijn hele houding en zelfs zijn hele leven veranderd. Hij realiseerde zich dat hij niet alle dingen moest begrijpen. Er zijn dingen die een mysterie blijven in zijn leven. Maar hij geloofde nog steeds in God.

Broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus,

Er zijn verschillende praktische spirituele houdingen of gedragingen die ons kunnen helpen bij het proces van genezing en het ervaren van de volheid van het leven: gedachten, lichaam en geest, of we nu fysieke genezing ervaren of niet.

  1. Geef jezelf niet snel de schuld.Over het algemeen proberen we redenen te vinden voor een ziekte of pijn en het lijden dat we ervaren. En er is een neiging om jezelf snel de schuld te geven. Er zijn ziekten of lijden die worden veroorzaakt door onze eigen fouten. Maar we leren van Jobs verhaal dat ziekte en lijden niet altijd onze schuld zijn. Er gebeuren dingen die buiten onze controle als mens liggen.
  2. Durf meer verantwoordelijkheid te nemen.Door het verhaal van Job kunnen we leren om niet zomaar te accepteren (nrimo) wat er in ons leven gebeurt. Job, accepteerde niet alleen het advies van zijn vrienden en gehoorzaamde gewoon zonder het te testen. Maar hij durft verantwoordelijkheid te nemen voor zijn overtuigingen of wat hij gelooft door te blijven communiceren of in dialoog te gaan met God.

Job spande zich in om naar God te luisteren, maar reageerde uiteindelijk verantwoordelijk.Gemeente, het is interessant dat er in het Hebreeuwse vocabulaire geen enkel woord "gehoorzaam" wordt gebruikt. Zelfs als er het woord "gehoorzaam" in onze Bijbel staat, is het een interpretatie die niet de ware betekenis van het woord is.

Het woord dat vaak wordt gebruikt is "Shema" wat "luisteren" betekent.Maar wat hier wordt bedoeld met het woord "luisteren" is geen passieve handeling, niets anders doen dan goed luisteren en vervolgens reageren als een vorm van verantwoordelijkheid voor het Woord van God dat hij hoort en gelooft. Het is dus geen daad van "blinde" gehoorzaamheid. Dat wil zeggen, het belangrijkste is om te gehoorzamen, zelfs als je het niet begrijpt.

  1. Ontwikkel positief en hoopvol gedrag.Het is erg belangrijk om een ​​positieve en hoopvolle houding in het leven te hebben. Het leven is erg moeilijk, als we geen hoop hebben of verliezen. Maar integendeel, als we in hoop leven, zal dit ons in staat stellen of de weg openen om Gods liefde en kracht te ervaren, die ons leven kan helen.
  2. Herkader onze pijn en ons lijden.Ziekte en lijden is een werkelijkheid of realistisch, dat we allemaal ervaren terwijl we in deze wereld leven. Het is niet gemakkelijk om ziekte en lijden onder ogen te zien. Maar ziekte en lijden zijn niet de enige realiteiten in het leven in deze wereld. Als gelovigen geloven we dat we niet alleen wandelen, maar onze Heer en de kracht van Zijn opstanding zijn ook een werkelijkheid en een realiteit in ons leven.

In moeilijke tijden, zoals Job deed, kunnen we ervoor kiezen om onze levenservaringen opnieuw te formuleren, vooral wanneer we te maken hebben met ziekte en lijden.Dat er in God altijd hoop is, omdat Hij de Almachtige God is. God die stierf en opstond!

Broeders en zusters, geliefden in de Heer Jezus,

Afgelopen woensdag, Santi, is mijn vrouw net terug uit Indonesië.Zij vertelde me dat haar vliegtuig van Jakarta naar Dubai verschillende zware schokken had ondergaan, zodat de passagiers bang waren omdat ze het gevoel hadden dat het vliegtuig zou neerstorten. Prijs de Heer, dit vliegtuig kon veilig in Dubai aankomen.

Hierdoor leren we, is het niet net als dat we in een vliegtuig gaan, we durven onze reis en ons leven over te geven aan piloten die we misschien helemaal niet kennen.Waarom durven we dan niet onze reis en ons leven toe te vertrouwen aan de God die dit leven beheerst en die van ons houdt? Laten we onszelf geven om hersteld en geheeld te worden. God zegene ons.

Amen