Bijbellezing: Filippenzen 4:4-9

Beste broeders en zusters die de Here liefhebben,

Rond afgelopen juni was er een gebeurtenis die de aandacht trok van veel mensen in de wereld, vooral de leiders van landen, wat was het?

Het bezoek van de Indonesische president aan Oekraïne en Rusland (zie foto’s). Waarom trok dit bezoek de aandacht? Want midden in de turbulentie van de aanhoudende oorlog tussen Rusland en Oekraïne, bleek dat er een leider van een Aziatisch land was, die het aandurfde rechtstreeks naar het oorlogsgebied te komen om de leiders van de twee landen te ontmoeten, die in oorlog zijn.

Het bezoek van de Indonesische president zorgde voor voor- en tegenreacties, er waren lovende kritieken op dit bezoek, maar er waren er ook die het bekritiseerden.Natuurlijk, een bezoek van de Indonesische president heeft meerdere belangen en is serieus overwogen. Een van de agenda's die tijdens dit bezoek moet worden overgebracht, is echter om een ​​vredes missie uit te voeren en er aan te herinneren de impact van deze oorlog op het leven van de mensheid in deze wereld.

Ongeacht of dit bezoek een resultaat oplevert om de oorlog te stoppen of niet, maar dit bezoek is in ieder geval een serieuze poging om vrede in deze wereld te zoeken.Er zijn veel enge en beangstigende gebeurtenissen en veel mensen hebben vrede nodig. We verlangen allemaal naar een vredig leven in deze chaotische wereld. De vraag is: kan er vrede zijn in deze gevallen wereld? Waar vinden we rust in deze chaotische wereld? Heeft u een mening over bovenstaande vragen?

Sommigen zeggen dat geweld moet worden beantwoord met nog wreder  geweld.Een ander zegt: "Ook al is het leven moeilijk, geniet gewoon van het leven". Er zijn ook mensen die zeggen: "Liefde is het antwoord op alle problemen". De pessimist zegt dat er geen vrede zal zijn in deze wereld. Maar voor hen of voor landen die sterk zijn en macht hebben, lijkt het erop dat ze vaak geweld gebruiken voor hun eigen belangen. Terwijl ik deze preek aan het voorbereiden was, was er nieuws dat vanuit de Russische zijde men zich openstelde voor oorlog met andere westerse landen.

Zal er in deze wereld nog echte vrede komen?Laten we, voordat we het proberen te beantwoorden vanuit het oogpunt van het christelijk geloof, samen bestuderen om te begrijpen wat vrede volgens de Bijbel betekent? In het Oude Testament betekent het woord "Vrede", in het Hebreeuws, shalom: de staat van vrij zijn van moeilijkheden, moeiten, oorlog en verstoring. Terwijl het equivalent in het Nieuwe Testament, namelijk de Griekse taal die wordt gebruikt, eirene, wat betekent: een staat van rust, vrede, veiligheid, bijvoorbeeld zonder oproer of oorlog, harmonie tussen individuen, veiligheid, voorspoed, welvaart.

Mensen die "vrede brengen of zich daarvoor inspannen", zijn niet alleen mensen die "vrede liefhebben of ervan houdene", want vaak gebeurt het dat mensen die zeggen dat ze van vrede houden, maar in plaats daarvan juist verkeerd handelen, zodat dit tot conflicten of tot een verschil van mening  kan leiden.Bijvoorbeeld mensen die de vrede liefhebben, maar de problemen van het leven niet willen aangaan en die vermijden en ervoor weglopen en uitdagingen vermijden of weglopen  en de uitdagingen  van het leven niet willen aangaan. Als gevolg hiervan is het probleem niet opgelost en zal het ook niet vanzelf worden opgelost. Maar het zal andere problemen veroorzaken en het leven van de mens nog meer belasten.

Volgens de Bijbel wordt God geopenbaard als de God van vrede, niet als iemand die vrede nodig heeft, maar als Hem die vrede geeft.Ons openingsvers zegt dat vrede een geschenk van Christus is. De Heer Jezus zei: De vrede die Ik heb en de vrede die Ik u geef, is een andere vrede dan die van deze wereld. Dit is echte vrede. Jezus Christus is de Verlosser van de Vrede. En die vrede is door de Heer Jezus aan de wereld gegeven, namelijk aan Zijn discipelen, toen Hij op het punt stond naar de hemel op te stijgen.

De vrede die Christus geeft, neemt alle angst weg.De ware vrede die van Christus komt, hangt niet af van iemands houding of toestand, want het is echt geworteld in die vrede. Er is een verhaal over een persoon die naar een kunstschilder kwam en vroeg om te schilderen over vrede en voorspoed. Eerst werd er een groot en kalm meer geschilderd: "Dit is  de vrede."

Maar de kunstschilder was niet tevreden en hij verving het door een ander schilderij.Tenslotte schilderde hij de toestand van een verschrikkelijke storm. Toen vroeg de koper: "Meneer, waar is de vrede?" De kunstschilder antwoordde: "Kijk eens goed." Het bleek dat hij een vogel aan het tekenen was die in alle rust in zijn nest zat, alhoewel de storm zo hevig was. Dit is vrede. Vrede bevindt zich niet buiten jezelf, maar in je hart.

We hebben de neiging om te denken dat vrede van buiten onszelf komt, terwijl vrede in feite van binnenuit komt.Het hart is het centrum van ons bestaan, wat erg belangrijk is omdat verschillende beslissingen door het hart worden genomen. Als het hart goed wordt onderhouden, zullen we vrede hebben die ons in staat stelt verschillende beslissingen correct en verstandig te nemen. Hoe kunnen we Hem hebben?

We moeten vrede zoeken bij zijn bron, namelijk God, die de Bron van vrede is.Als we de Bron van vrede ontmoeten, zullen we in vrede zijn, terwijl als we de bron van onvrede ontmoeten, we ook geen vrede zullen hebben. Toen zei de Heer Jezus: geef je over om je met God te verzoenen. We zullen alleen vrede kunnen sluiten met onszelf of vrede sluiten met anderen, als we vrede met God hebben gesloten!

Wat betekent het om verzoend te zijn of door God verzoend te worden?Het eerste dat elke christen, die met God verzoend wil worden, moet zijn, heeft te maken met het probleem van ZONDE. Want voor ons christenen is de zondeval van de mens de wortel van alle problemen die zich in deze wereld voordoen. Als gevolg van de zondeval van mensen, wordt de menselijke relatie met God, zichzelf, anderen en het universum afgesneden.

Alle godsdiensten erkennen het bestaan ​​van zonde, maar behandelen alleen de manifestatie van die zonde, namelijk kwaad en lijden, maar kunnen niet omgaan met de essentie van zonde zelf.Voor ons christenen is zonde het rebelleren tegen God en Zijn gerechtigheid. Het probleem van de zonde kan alleen worden opgelost door de verzoening van Christus. Hij was bereid een (slacht)offer van verzoening te zijn door aan het kruis te sterven.

Het vergoten bloed van Christus heeft betaald voor alle zonden van de mensheid en de wereld.Zijn opstanding garandeert ons vrede. Ware vrede vindt plaats na de opstanding omdat ware vrede ontstaat wanneer we ons verzoenen met de Bron van Vrede, namelijk bij de opstanding van de Heer Jezus. En dat herstel brengt de diepste vrede in het hart.

Alleen in Christus is er vrede.Alleen Hij heeft de macht om het kwaad te overwinnen. Kunnen we iets doen voor wereldvrede? We kunnen gewoon genieten van de situatie zonder enige oorlog. Maar de waarheid is dat we op het eerste gezicht een wapenstilstand hebben, maar dat we nooit vrede in de ware zin van het woord zullen hebben.

Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus,

Zolang we in deze niet-ideale wereld leven, kan er nog steeds lijden, conflicten of een oorlog plaatsvinden, maar als we in Christus leven, is er vrede in ons hart.Daarom zei Jezus tegen zijn discipelen in Johannes 16:33: "In deze wereld zul je moeiten hebben, je zult lijden, je zult vervolgd worden, maar in Mij zul je vrede hebben."

Dus aan de buitenkant kunnen we nog steeds geconfronteerd worden met problemen, conflicten, moeilijkheden, bitterheid en kritiek.Maar in het hart is er een vrede die niemand anders kan wegnemen. Dat is wat er met de apostel Paulus gebeurde. Ook al zit hij in de gevangenis, hij kan zich nog verheugen.

De brief van Paulus aan de Filippenzen, vaak aangeduid als de "vreugdebrief" van Paulus, door middel van ons Bijbelgedeelte geeft de apostel Paulus een laatste advies aan zijn gemeente, omdat hij voelt dat de komst van Christus nabij is.Laten we naar de verzen 4-6 kijken, er zijn 3 adviezen, die ook op ons van toepassing zijn:

  1. Verheug je! Verheug u altijd in de Heer. Die vreugde is geen tijdelijke vreugde van het ontvangen van een geschenk of promotie, maar een permanente vreugde die vanuit ons gelukkige hart ontstaat. Waarom zou je blij moeten zijn? Omdat we als discipelen van Christus geloven in de redding die God ons heeft gegeven, namelijk dat onze zonden zijn vergeven en ons leven is gered. Dit is een geschenk van God, een geschenk dat niet gekocht of betaald kan worden.
  2. Het getuigenis van het leven als discipel van Christus.We worden geadviseerd dat onze vriendelijkheid bij iedereen bekend is.Als we goed doen, is dat niet omdat we gered willen worden, maar als een uiting van dankbaarheid voor onze redding.
  3. Maak je geen zorgen, maar blijf bidden en danken.We krijgen het advies om ons nergens zorgen over te maken. Zelfs als we problemen of worstelingen hebben, vragen we God in gebed en danken we nog steeds voor wat God ons heeft gegeven.

 

Beste broeders en zusters  geliefden in de Heer Jezus,

Als gemeenteleden de drie dingen doen die de apostel Paulus aanraadde, wees er dan zeker van dat hun hart kalm zal zijn omdat de vrede van God, namelijk de aanwezigheid en bescherming van God in (het middelpunt van) hun leven staat.Hij zal hun hart en geest bewaken, als een fort tegen elk gevaar. Deze daad van God wordt gedaan vanwege Zijn grote genade, die voor de menselijke rede moeilijk te bevatten is.

Vervolgens vat Paulus in vers 8 zijn advies samen door de kwaliteit van het leven te laten zien van degenen die met God verzoend zijn, namelijk: wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is, wat puur is, wat lieflijk is, wat bewonderenswaardig is, wat ook maar deugd wordt genoemd en lof verdient.Al deze deugden moeten serieus worden overdacht of overwogen.

In het laatste vers vraagt ​​Paulus de gemeente om zijn leven na te volgen, te doen wat ze van hem hebben geleerd, ontvangen, gehoord en gezien.En als ze dat doen, zal de God van vrede met hen zijn.

Broeders en zusters geliefden door de Heer Jezus,

Als discipelen van Christus in deze tijd moeten we anderen vrede brengen.Vredestichter zijn betekent niet passief, stil en niets doen, maar een actieve, creatieve en initiatiefrijke houding om oplossingen of baanbrekende weg te openen om vrede te vinden, ook al is de weg vol uitdagingen. Maar voordat we die vrede brengen en verspreiden, moeten we eerst de vrede hebben die van God komt, in ons leven.

God zegene ons allemaal.

AMEN.