Openbaring 3:7-13

Geliefde gemeente. ‘De kerk met een open deur’. Waaraan denkt u als u dit hoort? Persoonlijk denk ik aan twee dingen. Ten eerste. In de coronatijd stonden de deuren van de kerken vaak wijd open. En niet alleen de deuren, maar ook de ramen. Het was nodig voor de ventilatie. Ik kan me nog herinneren dat ik op een dag in wintertijd voorging in een van de regio’s van de GKIN en de kerk was heel erg koud, omdat de deur en het raam open waren. Door de corona zagen we ook een andere open deur, namelijk deur naar nieuwe initiatieven, zoals de Online Landelijke Eredienst, die wij tot nog toe nog steeds bedienen. Wij kunnen dit noemen: de digitale missionaire presentie van de kerk.

Ten tweede. Als ik aan een kerk met open deur denk, denk ik aan de kerkgebouwen van de Rooms Katholieke Kerk. Wat ik bijzonder vind van de Rooms Katholieke Kerk is dat de kerk altijd open is voor persoonlijk gebed. Waar u ook naar toe gaat, in steden of dorpen wereldwijd is de deur van de kerk open. De kerk als een oase van rust, vrede en geborgenheid te midden van de drukte van menselijke bestaan, te midden van het gejaagde leven, te midden van zoveel lawaai in de wereld.

We hebben zojuist gelezen uit Openbaring 3: de brief aan Filadelfia. De gemeente van Filadelfia is één van de zeven gemeenten die een brief van Jezus ontvangen. Jezus heeft dat geopenbaard aan apostel Johannes die in ballingschap verblijft op het eiland Patmos. Zeven gemeenten, allemaal gelegen in het westen van Klein-Azië, van wat nu Turkije is. De stad Filadelfia is nu nog steeds bewoond en heet nu Alasehir. Turkije

Twee van die zeven gemeenten worden door Jezus heel positief beoordeeld. Zij zijn voor ons voorbeelden. Die twee gemeenten, dat zijn Smyrna en Filadelfia. Beide gemeentes hebben te maken met tegenstand, discriminatie en onderdrukking. De Romeinse overheid dwingt de christenen om regelmatig een offer te brengen voor de keizer, en als de christenen dat weigeren, dan worden ze in het nauw gedreven. Zowel in Smyrna als in Filadelfia is er bovendien een groep Joden, die de Romeinse haat tegen de christenen aanwakkert. Kortom: in Filadelfia staat de gemeente enorm onder druk.

En wat is hun reactie? Is dat angst? Of wrok? Of bitterheid? Of haat, tegen de Joden of tegen de Romeinen? Of trekt de gemeente zich terug in een hoekje? Of laten ze hun geloof vallen door een offer te brengen aan de keizer? Nee. Niets van dat alles. Ze zijn trouw gebleven in het geloof. Hun aantaal is klein, hun financiele kracht is gering, hun maatschappelijke positie is miniem, hun invloed is weinig, maar ze blijven trouw aan de Here Jezus. Een kleine maar trouwe gemeente.

Wat er ook gebeurt, hoe verbeten de tegenstand ook is van Joden en van Romeinen, de gemeente van Filadelfia laat zich niet intimideren. De gemeenteleden slaan niet op de vlucht. Ze wijken ook niet af van hun geloofsbelijdenis, dat Jezus Christus Heer is, Redder van de wereld. Alleen in Jezus (door Zijn kruis en opstanding) is er redding, eeuwig leven, want Hij is Diegene die zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven!’

De christenen in Filadelfia zijn volhardend en standvastig, omdat ze hun blik op Jezus gericht houden. Ze zijn trouw in het gebed. En ze gaan in het voetspoor van Jezus. En weet u wat dat betekent? Dat ze nooit, maar dan ook nooit de wereld en de mensen afschrijven. Zoals Jezus mensen diende, zo dienen zij mensen, ook mensen met een andere geloof. Zoals Jezus mensen liefhad, zo hebben zij mensen lief. Zoals Jezus zorgde voor diegenen die in de verdrukking kwamen, zo zorgen zij voor mensen aan de rand. Deze gemeente van Filadelfia gaat gewoon, heel rustig, liefdevol, met een vast geloof, haar weg. En ze bidt voor de mensen om haar heen: ‘Here God, open toch hun ogen voor Uw Zoon Jezus Christus! Breng hen tot geloof. Zegen hen, help hen! Wijs hen de weg. En help ons om hen te helpen!’ En die houding, liefdevol en dienstbaar, die maakt indruk. Diepe indruk. Zo diep, dat Jezus zegt: ‘Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden (Gods geliefden- zie Romeinen 11:28) noemen en het niet zijn; zij zullen zich aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat Ik u liefheb.’ De gemeente in Filadelfia is niet groot, niet machtig of indrukwekkend, maar ze staat heel rustig en vol vertrouwen in het geloof, ze bidt, ze dient, ze straalt liefde uit.

Voor díe gemeente, Filadelfia, heeft de Here Jezus een geweldige belofte: ‘Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt Mijn naam niet verloochend.’ Belofte van een open deur!


Open deur

Wat betekent hier de kerk met een open deur?
1. Een open deur naar Gods genadetroon: het nieuwe Jeruzalem, de redding!
Jezus doet de deur open, want Hij is Diegene die de sleutel van David heeft. De sleutel van David heeft te maken met de stad van David Jeruzalem. En Jeruzalem, dat is de stad waarvan God heeft gezegd: ‘Daar wil Ik wonen bij de mensen, in de tempel, te midden van Mijn volk.’ Daarom is Jeruzalem tegelijk ook een beeld van het Koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem, de hemelse heerlijkheid. Als Jezus dus een deur opent met de sleutel van David, dan opent Hij de deur naar het eeuwige leven, naar de eeuwige redding! Hij zegt: ‘Ík heb die sleutel. Ík open en niemand sluit, Ík sluit en niemand opent.’

right key

Wat een bemoediding voor de gemeente van Filadelfia. De wereld kan hun de pas afsnijden in het economisch leven, de Joden kunnen hen dwars zitten, maar als Christus voor hen opent, is er niemand die sluit.

Door de zondeval is de hemel gesloten. Wij als mensen zullen er nooit komen. Nooit! Ook al zijn we goede burgers en nette mensen met hoge normen en waarden. Jesaja 64:5 zegt ‘Wij allen zijn onrein geworden, onze gerechtigheid is als een bebloede doek...’ Door de zondeval is de hemel gesloten, de sleutel is gebroken. Is er dan geen Timmerman, die de sleutel maken kan? Jazeker! Die timmerman, uit Nazareth, die heet Jezus! Hij heeft de sleutel. De poort zwaait open! De poort naar het nieuwe Jeruzalem!

 Poort van Jeruzalem

Dan is dit de belangrijkste vraag voor een ieder van ons: ‘Bent u, ben je die deur doorgegaan? De deur naar Gods genadetroon?’ De Here Jezus staat klaar, met open armen! Aanvaard Jezus als Heer en Verlosser! Nú staat de deur open, maar op een dag gaat de deur dicht. Ga de deur binnen, nu er nog tijd is. Morgen kan te laat zijn. Nú is het genadetijd!

Laten we anderen ook wijzen naar die open deur! Mensen de weg wijzen naar Christus, dat is als de ene bedelaar, die de andere bedelaar vertelt waar hij gratis een brood kan krijgen. Dat is geen arrogantie, het is liefde!

 2. Een open deur naar de mensen: kansen om te getuigen!
‘Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.’ De deur naar het nieuwe Jeruzalem. Maar dat beeld van een open deur heeft ook nog een andere betekenis. Als het in de Bijbel gaat over een open deur, dan betekent dat vaak ook: een kans om te getuigen! Zo zien we dat in de brieven van Paulus. Bijvoorbeeld als hij aan de gemeente in Korinte schrijft, in I Korintiërs 16:9: ‘want de deur staat hier wijd open voor mijn werk, hoewel er ook veel tegenstanders zijn.’

Deur wijd open

Een kans om het Evangelie door te geven. Een missionaire kans! De gemeente van Filadelfia krijgt een open deur, een buitengewoon kans!
Door de open deur is de eens zo vijandig gezinde Joodse gemeenschap tot bekering gekomen. De leden van de synagoge komen binnen in het koninkrijk van Christus en sluiten aan bij de gemeente. De allereerste christenen in Filadelfia waren meestal Joden.

Ook in onze tijd zijn er kansen, nieuwe kansen. Ook in de tijd van ontkerkelijking in Nederland. Enkele weken geleden heb ik de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bijgewoond als secundus namens de GKIN (vanwege de associatieovereenkomst tussen de PKN en GKIN in 2008). De Protestantse Kerk in Nederland worstelt erg met krimp in veel gemeenten. Vele besprekingen tijdens de vergadering gingen ook vaak over de krimp, vergrijzing en kerkverlating. ‘Een sombere vergadering’, zei de scriba van de PKN zelfs. Gelukkig begon de vergadering met een inspirerende openingsdienst die verzorgd werd door ds. Margrietha Reinders, dochter van ds. Wim Reinders, een voormallig parttime predikant van de GKIN. Ds. Margrietha Reinders is de buurtdominee van ‘Betondorp Bloeit’, een pioneersplek die onlangs toegelaten is tot een Kerngemeente van de PKN. Betondorp is een achterstallige wijk in Amsterdam waar er van oudsher geen kerk was. ‘Betondorp bloeit’ is een kleine christelijke gemeente die present wil zijn voor de wijk door gastvrijheid en het geven van praktische hulp. Pionierswerk is een nieuw initiatief om de open deur, de missionaire kans van God te grijpen.

Amstelveen

Welke kansen zien we zelf als de GKIN? In regio Amstelveen zijn wij bezig met het ontwikkelen van het diaconale werk. Zoals een actie voor de voedselbank. Een diaconale kans. Laten we de kansen die de Here geeft benutten, want Hij is Diegene die de deur van kansen heeft geopend. Zelfs een klein initiatief van een kleine gemeente zal gezegend worden door de Heer en zal vrucht dragen. Zoals de kleine gemeente in Filadelfia: die niet bouwt op hun eigen kracht, inzicht en middelen, maar alleen op Jezus Christus, het Hoofd van de kerk. ‘Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar alleen met hulp van Mijn Geest.’(Zacharia 4:6)

Vandaag wordt de muziek commissie van GKIN regio Amstelveen geïnstaleerd. Ook door muziek is er een missionaire kans. Als we onszelf echt willen geven voor de Heer om te dienen in muziek, hetzij als muzikanten, hetzij als voorzangers, hetzij als koorleden of koordirigent, zal de Heilige Geest onze muziek zegenen: dat mensen geraakt, getroost, gesterkt zullen worden. Dat mensen daardoor dichter bij God zullen komen. Dat alles tot eer van onze God alleen! Soli Deo Gloria!

Geliefde gemeente. Laten we leren van de gemeente in Filadelfia: die trouw blijft aan de Heer en dienstbaar blijft voor de Heer, die de naasten liefheeft en dient, die door Gods genade staande blijft als een stevige zuil in Gods tempel te midden van alle omstandigheden.

 Filadelfia1 Filadelfia2

 Leef je geloof! Dat wij ook een kerk mogen zijn met een open deur!

Amen.