Goede Vrijdag - 7 april 2023

Schriftlezing: Matius 27:45-50
Thema: Eli, eli, lama sabachtani? / Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten?

Broeders en zusters die geliefd zijn en de Heer Jezus Christus liefhebben,
De kruisiging is een goddelijke gebeurtenis waarbij God het pad koos van verzoening met ons, zondaars. We lezen en horen jaar na jaar over deze goddelijke gebeurtenis in diensten op Goede Vrijdag. Aan het begin van deze Goede Vrijdag-preek nodig ik ons uit om te luisteren naar een kort liedje in deze video.
Als u dit liedje kent, zing dan mee.

https://www.youtube.com/watch?v=VE9m0i4qGAU: minuten 00 – 2.01

Dit lied nodigt ons uit om onszelf in het moment van de gebeurtenissen van de kruisiging van Jezus te plaatsen, zodat we de ware betekenis van de kruisiging van Jezus kunnen ontdekken. Ik nodig ons allemaal uit om al onze opvattingen en gedachten naar het kruis te richten en te mediteren over de laatste momenten van het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus aan het kruis. 

Dosa memisahkan

De vraag is, wie kan begrijpen wat er op de Golgotha heuvel is gebeurd gedurende 3 uur, van 12.00 tot 15.00 uur op de vrijdag voordat Pesach begint? Matteüs geeft ons geen antwoorden en uitleg. We moeten zelf proberen het antwoord te vinden en daarvoor moeten we kijken naar het kruis van Jezus.

We zien wat daar gebeurde. Jezus werd tot uitgekleed om vervolgens aan zijn handen en voeten te worden genageld. Jezus hangend aan het kruis, niet voor Zichzelf, maar om Gods missie aan de wereld en aan de mensheid te vervullen. Jezus kwam naar de aarde om de zonden van jou en mij te dragen. Om deze reden was Hij bereid om gemarteld, beledigd, bespuugd, belachelijk gemaakt en belasterd te worden. Hij werd verraden door Judas, ontkend door Petrus, vervloekt door religieuze leiders, gegeseld met touwen, werd geslagen met woorden en Zijn lichaam bloedde. 

Broeders en zusters,
Als we dat allemaal zien, denken we misschien dat dat genoeg is. Hij heeft veel geleden. Maar blijkbaar was zijn lijden niet genoeg. Want als we goed kijken, zullen we zien dat Jezus ook werd verlaten door mensen. De menigten die Hem drie jaar hadden gevolgd, sloegen op de vlucht, en slechts enkele trouwe vrouwen zagen het lijden van Jezus van verre. Zij die Hem haatten, bleven bij het kruis en bespotten Hem, ze genoten zo van het lijden dat Jezus ervoer.

Volgens Matteüs sprak Jezus niet veel en was Hij stil en zei geen woord. Maar aan het einde van de 3 uur duisternis riep Hij met luide stem in het Aramees: 'Eli, Eli lama sabachthani'. In het boek Marcus 15:34 staat geschreven: 'Eloi, Eloi lama sabachthani'. Beide hebben dezelfde betekenis, namelijk: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?"

Dit is het vierde woord van de Heer Jezus aan het kruis. Dit is de oproep te midden van zo'n zwaar lijden, in de pijn, ellende en verwaarlozing. We kunnen zeggen dat het gevoel van verlatenheid werd ervaren en doordrong tot het hart en de geest van Jezus. Jezus riep Zijn Vader en vroeg waarom Hij verlaten was?

Jezus' roeping vervulde de profetische roeping geschreven in Psalm 22:2-3: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik schreeuwde het uit, maar U bleef ver weg en hielp mij niet. Mijn God, ik schreeuw overdag, maar U antwoordt niet, en 's nachts, maar ik ben ook niet stil.”

We weten niet waardoor de psalmist deze woorden uitte. Eén ding is zeker, het Woord van God leert dat we al onze oproepen aan God kunnen uiten. Gods Woord in Psalm 22 moet door Jezus zelf vervuld worden als Kind van God.

Het bleek dat de mensen die daar stonden de woorden van Jezus verkeerd begrepen. Ze dachten dat Jezus Elia riep. Ze bespotten Hem toen. Ook al hadden ze onder het kruis gestaan, ze veranderen niet en gaan door met wat ze deden, dat wil zeggen, om Jezus opnieuw te bespotten en belachelijk te maken, doopten zelfs een spons zure wijn en gaven het aan Jezus om van te drinken.

Dit grote lijden werd gedragen door Jezus Christus. De gruwelijke pijnervaring werd niet langer door Hem gevoeld. Alles gebeurde door Zijn grote liefde voor u en mij.

Gods geliefde broeders en zusters, wat hier is gebeurd, is een groot mysterie. In deze kreet horen we een beproeving of dieper lijden.

Matthew Henry, een theoloog, zei: “het feit dat Jezus door zijn Vader in de steek werd gelaten is het meest trieste en het meest geklaagde door Hem te midden van al het lijden dat Hij heeft doorstaan.”

Ook al wist Jezus dat de Vader van Hem hield, Hij moet nog steeds de pijn voelen van lijden, genegeerd worden en de dood ervaren. Ten tijde van de incarnatie was Jezus volledig God en Hij was ook volledig mens (Kolossenzen 2:9). Hierdoor kon Hij dezelfde emoties, pijn en lijden voelen wat we als mens voelen.

Hij werd niet voor zichzelf aan het kruis gehangen, maar voor jou en mij. Jezus zei niet alleen dat Hij van ons houdt, maar Hij is ook bereid onze zonden te dragen, zodat alle toorn van God tegen ons zondaars op Hem wordt uitgestort. Zo herstelde Zijn dood aan het kruis de relatie tussen God en de mens die door de zonde verdorven is.

Dosa memisahkan

Jezeus aan het kruis

Jezus is een bemiddelaar tussen God en ons mensen geworden. Aan het kruis horen we niet alleen vragen: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'. Maar er is ook een antwoord dat God ons gaf, ‘Ik ben hier, midden in je lijden.’ Waarom? Omdat het kruis een teken is dat God de zonden en fouten van ons mensen draagt. Jezus zondigde nooit omdat Hij God was die mens werd (1 Johannes 3:5) en alleen door het zondeloze offer van Jezus, we zijn gerechtvaardigd door God (2 Korintiërs 5:21).

Broeders en zusters, Wat betekent dit alles voor ons? Wanneer worstelingen en lijden worden ervaren door mensen, zoals pandemieën, plotselinge overstromingen, bosbranden, oorlogen, aardbevingen, ernstige ziekten enz., steeds ernstiger, dan kan dat allemaal de mentale en spirituele toestand van de mens beïnvloeden. Veel mensen ervaren dan stress, trauma, depressie en verliezen de hoop. Geconfronteerd met dit soort situaties stellen mensen vaak de vraag: 'Waar bent u Heer, te midden van het lijden dat ik nu ervaar? Waarom staat U gewoon stil te midden van het leed dat er vandaag in de wereld is?’

Aan het kruis kunnen we al onze kreten brengen en gevoelens van verlatenheid door God en de mens. Aan het kruis van Jezus zijn er vragen en antwoorden. Het kruis is de plaats van menselijk vragen
evenals een plek waar God antwoorden geeft op menselijke vragen. Als we vragen: "Waar bent u, Heer, te midden van mijn strijd en lijden?” kijk naar het kruis. U bent niet alleen, Jezus Christus stelde ooit dezelfde vraag. Het was aan het kruis dat Gods antwoord was: “Ik ben hier, midden in je lijden. Ik ben hier op dit kruis om je pijn te voelen. Bedenk dat er na het kruis opstanding is. Na de strijd is er de overwinning!”

We moeten onze geest gericht houden op Christus, en laat ons hart zinken in Zijn lijden totdat we gemeenschap ervaren met Zijn lijden. Door met Christus te delen in zijn lijden, zijn we in staat om ons lijden te ondergaan en toch God met ons te voelen. We erkennen Gods goedheid niet alleen in succes maar we erkennen ook Gods leiding in ons lijden om ons te vormen zoals God wil dat we zijn.

Wij delen in het getuigen van de gekruisigde Christus door het Woord en Sacrament van het Heilig Avondmaal. Sommigen voelen zich een beetje geraakt en vergeten het snel, het gevoel aangeraakt te worden duurde niet lang. We moeten het op de juiste manier ons hart diep laten raken en Gods liefde diep verankeren in ons hart totdat we oprecht reageren door de Heer Jezus lief te hebben.

Op de vraag waarom God de Vader Hem in de steek heeft gelaten, ‘Jezus riep opnieuw, luidkeels, en gaf de geest.’ (Mat. 27:50). Gods reddingswerk dat niemand kan begrijpen, en waarvan alleen kan worden aangenomen dat het een goddelijke gebeurtenis is, Gods liefde voor de mensheid.

Laten we nog eens luisteren naar het lied dat we in het begin hoorden.
https://www.youtube.com/watch?v=VE9m0i4qGAU: minuten 21.59-24.55

Laten we er steeds meer naar verlangen om getuige te zijn van de kruisiging van Jezus die ons hart opent en ons leven vernieuwt. We zijn ons er steeds meer van bewust dat Hij stierf om de straf voor onze zonden te betalen. Bedenk dat er na het kruis opstanding is. Na de strijd is er de overwinning! Omdat sterven en dood niet het laatste woord hebben in Gods reddingswerk voor ons mensen.

Amen.