"200-jarig bestaan van Pauluskerk"

Jesaja 54:6-10 en 2 Korintiërs 1:18-24

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

Wij vieren vandaag het 200-jarig bestaan van de Pauluskerk. Het is een dag dat wij dankbaar terugkijken op alles wat achter ons ligt, zowel voor de Protestantse kerk als voor de GKIN regio Tilburg. Op het vele werk dat gedaan mocht worden in die jaren vanuit deze kerk, hoe duizenden keren het Woord van God mocht klinken vanaf deze preekstoel, hoeveel kinderen mochten er worden gedoopt, hoe vaak mocht er Heilig Avondmaal worden gevierd. Hoe velen deden hier belijdenis van het geloof? Hoe velen ontvingen hier Gods zegen over hun huwelijk? Dank voor zóveel, te veel om op te noemen.

Maar het is ook de plek waar vele malen een afscheidsdienst werd gehouden en waar op de laatste zondag van het kerkelijke jaar in november de namen werden genoemd van degenen die waren overleden. Vreugde en verdriet mochten in Gods huis worden gebracht en er werd kracht ontvangen als het leven soms moeizaam was of zwaar.

Wij zien dankbaar terug maar bovenal is het een dag waarop wij de Here God dank brengen dat Hij het was die de zegen wilde schenken voor deze kerk en dat er nog steeds een kerkgebouw is die blijft bestaan waarin een levende Nederlandse-Indonesische gemeente van Christus mag samenkomen. Dat is bepaald niet vanzelfsprekend meer in deze tijd, waarin het éne na het andere kerkgebouw gesloten moet worden. In de laatste vier jaar zijn er in Nederland ongeveer 400 religieuze gebouwen verkocht. God zij dank waren er mensen in 2009 die zag dat de Pauluskerk als huis van God moet blijven fungeren. Daarom is het goed dat wij vandaag spreken over Gods goedertierenheid, Gods trouw in Jezus Christus.

Als u terugkijkt in de geschiedenis, als u de lijn doortrekt dan merkt u dat God mee bezig was met de werkgroep die mee bezig was om een nieuweplek te zoeken voor GKIN om te kerken. De trouw van God is zichtbaar in de gemeente leden die durfden tegen beter weten in, risico’s te nemen om de Pauluskerk te kopen. Want men kan wel de middelen hebben maar als je hart niet door de Geest van God wordt aangeraakt zal het ook niet gebeuren. Wat er gedaan is is een geloofsdaad en door Gods trouw.

Broeders en zusters,
Het Hebreeuws woord ‘chesed’ wordt vaak weer te geven in woorden zoals ‘trouw’, ‘liefde’ ‘barmhartigheid’, ‘genade’, goedertierenheid’, en soms ‘loyaliteit’. Deze woorden wijzen veel dingen in een grenzeloze vorm aan. Het woord dat vroeger werd gebruikt is goedertierenheid of welwillendheid. Goedertierenheid is Gods daden van trouw. Chesed is dus een grenzeloze, Gods liefde in actie die uitgaat naar een ontrouwe, afvallige bondgenoot. Hij kan niet ontrouw zijn want dat is Zijn wezen.

Jesaja 54 verwoordt het zo mooi. Daar zei God tot Zijn volk: zoals Ik gezworen heb aan Noach, dat de wateren niet meer over de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer toornig op u zal zijn noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid, mijn trouw zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt de HERE, uw Ontfermer.

Hoe bitter wij Hem ook kunnen tegenvallen: God blijft ons trouw! Hij blijft ons liefhebben. In dit alles schittert Gods goedertierenheid, Zijn liefdevolle gezindheid, Zijn ontferming over het verlorene, Zijn trouw aan de ontrouwe.

Dit herinnert mij aan twee schilderwerk aan de ramen van deze kerk. Het verhaal van verloren zoon herinnerd ons dat wij altijd terug mogen komen bij de Heer, zoals de zoon bij zijn vader. Dat hij opnieuw zijn vader gaat leert kennen. Zo mogen wij steeds leren wat Gods wil voor ons. Een ander schilderwerk was van de barmhartige Samaritaan, dat wij het goede doen alleen ter ere van de naam van de Heer. Het is goed om die dingen op ons af te laten komen als wij bij 200 jaar Pauluskerk terugzien of als wij elke zondag hier zitten.

Broeders en zusters, hoe trouw God is wordt duidelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij stuurde zijn eigen Zoon naar de aarde om ons weer moed en vertrouwen te geven en beloofde ons dat alles weer goed zou komen. Het maakt niet uit hoe slecht de situatie het eruit ziet. Zelfs toen Jezus stierf en alle hoop vervlogen was, werd duidelijk hoe groot Gods trouw was om Hem uit het graf op te wekken. Hij is het fundament, onze houvast. Hij is betrouwbaar en te vertrouwen.

Trouw is een prachtig woord. Twee mensen die beloven elkaar trouw te zijn tot de dood hen scheidt. Aan dit woord ‘trouw moet ik denken aan woorden als vertrouwen of betrouwbaar. Trouw is het cement tussen de stenen, waaruit het leven is opgebouwd. Trouw is het cement tussen de stenen, waarmee je aan het leven bouwt: thuis, in de kerk, in de samenleving. Trouw geeft vastheid en zekerheid. Stel je voor, dat je elkaar niet vertrouwen kunt. Wat gebeurt er dan?

Zo komen wij bij te tekst van Paulus over de verzekering van Gods trouw! Paulus zegt niet dat hij trouw is. Dat oordeel laat hij aan God over. Maar hij verankert zijn betrouwbaarheid dus in de trouw van God en Jezus Christus. Hij is nog niet gekomen in Korinthe maar hij wilde dat de gemeente geloven en vertrouwen op de woorden die hij bracht door een brief. Paulus zei: Christus is het ‘ja’ voor al de belofte van God en we zeggen ‘amen’ om God te verheerlijken. Dit is ons deel dat wij gewoon moeten doen. Het woord "amen" betekent ook dat we ons verenigen met Christus. Christus heeft zich met ons verenigd door de heilige Geest. Ons deel is eenvoudig, namelijk om God te verheerlijken. Dus probeer jezelf niet te verheerlijken. Bovendien moeten we in Gods huis samenwerken om God in ons leven te verheerlijken.

De vraag is, wat doen we met de trouw van de Heer? De Paulus kerk ligt in het centrum van Tilburg. Dat is dus de uitdaging om ons zichtbaar te maken in de stad. Vanaf vandaag wordt het nog zichtbaarder door de naamboard van de GKIN te plaatsen. Missionair gezien komt de vraag, wat kunnen we voor de buurt betekenen? Of is het te snel om over missionaire taken te denken? Moeten we niet eerst een stap terug doen? Volgens mij moeten wij inderdaad een stapje terug doen.

Als wij zeggen dat God chesed is denken wij aan Zijn eeuwige alle goeds inhoudende liefde in actie, liefde zonder grenzen en dat is hoe we zouden moeten zijn met iedereen om ons heen. In deze context is het zowel voor de Stichting Paulus kerk en als voor de GKIN regio Tilburg. Wij zijn verbonden met elkaar door Gods trouw in Jezus Christus. Deze God geeft ons Jezus Christus als fundament, die ons allen heeft gezalfd, heeft gewaarmerkt als zijn eigendom. Hij heeft ons Zijn Geest gegeven. Als God zo trouw is aan ons, kunnen wij ook trouw zijn aan elkaar. Door trouw te zijn laat je iets van God zien in deze wereld.

Vandaag is de wezen zondag. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik zal u een andere Trooster geven, die bij u blijven zal’. Wij blijven hopen en vertrouwen samen met de Stichting Paulus Kerk, samen met de kerkenraad van de GKIN regio Tilburg, zich sterk betrokken voelen bij het wel en wee van de gemeenteleden. Dat een ieder zich thuis mag voelen in verbondenheid met de Here Jezus Christus. Dat wij als één gemeente, jong en oud, de warmte en de liefde willen ervaren die wij van God hebben gekregen.

Wij mogen verder bouwen op het vaste fundament dat Christus zélf gelegd heeft in kruis en opstanding. Door Hém heeft de kerk toekomst en door Hém alleen! Moge deze Kerk een plaats van heil zijn voor allen die hier komen. Moge de trouw van God hier intens worden ervaren zodat we ook elkaar trouw zijn. De Heer zegene ons.

Amen