Schriftlezing: Genesis 1:25-31

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus,

De preek van deze week maakt deel uit van de prekenserie GKIN 2023, die is gebaseerd op het jaarthema “De kerk, de plaats waar genezing en herstel plaatsvindt – in relatie tot de schepping”. Laten we eens kijken naar een videoclip uit de BBC-documentaireserie die een deel van de wereld, de planeet Aarde, laat zien die God voor ons heeft geschapen om in te leven en ervan te genieten.

https://www.youtube.com/watch?v=aETNYyrqNYE

Misschien blijkt, zonder dat we het beseffen, dat de wereld en het universum, Gods schepping, heel mooi en verbazingwekkend zijn, nietwaar? Door middel van de videoclips worden we eraan herinnerd dat er op aarde, naast de mensen die erin leven, veel andere levende wezens zijn die door God zijn geschapen, waaronder dieren en planten.

Maar wij mensen vergeten vaak dat we deze aarde moeten delen met de rest van Gods schepping. Deze wereld is ons gemeenschappelijk huis. Niet het absolute recht van mensen alleen! Hopelijk worden wij mensen door het videofragment steeds meer bewogen om te begrijpen en te erkennen hoe belangrijk het is om het ecosysteem van het leven te beschermen. Beschermen en zorgen voor de wereld waarop we samen leven. Waarom?

We weten en ervaren zelf, dat de wereld, de aarde waarop we leven en die ons gemeenschappelijk huis is geworden, steeds minder bewoonbaar wordt. Niet lang geleden hoorde ik het nieuws en er was ook een artikel dat zei dat er al te veel mensen op deze wereld leven. Het is te druk en oncomfortabel om in te wonen, daarom moet het totale aantal mensen, de wereldbevolking, worden verminderd. Sommigen durven zelfs te stellen dat het coronavirus een poging is om de wereldbevolking terug te dringen. Natuurlijk kan iemand zo denken. Met die mening hoeven we het niet eens te zijn.

Maar we moeten eerlijk toegeven dat deze aarde langzaam maar zeker afstevent op vernietiging. We kunnen ons voorstellen, als we in een huis met veel schade moeten wonen, is dat toch zeker niet comfortabel? Extreem weer, waarbij de lucht erg koud of erg heet kan zijn. Toen kwamen de angstaanjagende stormen en orkanen. Wie had gedacht dat er een paar jaar geleden in Europa een plotselinge overstroming (tsunami) en aardverschuivingen zouden plaatsvinden? Om nog maar te zwijgen van het toenemende uitsterven van dieren, planten en zeldzame vruchten.

De "United Nations International Childrens Fund" (UNICEF), het kinderfonds van de Verenigde Naties, heeft onlangs een rapport uitgebracht dat tegen 2050 bijna elk kind op de planeet - meer dan 2 miljard kinderen - frequente hittegolven zullen ervaren als onderdeel van hun leven. Kinderartsen zeggen dat jonge kinderen en baby's vatbaarder zijn voor hittegerelateerde ziekten, deels omdat hun lichaam de temperatuur niet zo effectief kan reguleren als volwassenen.
Kinderen verliezen ook sneller vocht en lopen een groter risico op een hitteberoerte omdat ze niet de aandacht en volwassenheid hebben die nodig zijn om hun fysieke activiteit te verminderen of te weten hoe ze moeten rehydreren. Het is ook bekend dat extreme hitte symptomen veroorzaakt bij mensen met astma, die alleen al in de VS naar schatting 6 miljoen kinderen treft. Ik kan wel begrijpen dat één van de stellen tijdens een pre-huwelijkse toerusting die ik heb geleid, bewust zei dat ze geen plannen hadden om kinderen te krijgen, omdat het toekomstige leven van het kind misschien te beklagen is.

Een milieuprobleem dat onlangs onder de aandacht is gebracht, is het gebruik van plastic materialen. Laten we nog een videoclip bekijken die illustreert hoe de wereld of de aarde wordt beschadigd als gevolg van het gebruik van plastic en onjuiste verwijdering (videoclip). Nu kunnen we begrijpen waarom, als je een drankje uit een fles of plastic verpakking koopt, je een borg (statiegeld) moeten betalen. In Nederland moeten we een borg betalen van 15 cent per fles. Ook nu nog worden niet alleen drankflesjes van plastic gemaakt, maar ook voor drankjes in blik, betalen we statiegeld.

Statiegeld

Blikjes

Geliefde broeders en zusters in de Here, Laten we als medebewoners van de aarde samen voor ons huis zorgen, zodat de integriteit ervan niet wordt aangetast. Omdat we uit voortbrengselen van de aarde, zoals vis, de beste voedselbronnen halen die essentiële voedingsstoffen bevatten voor de gezondheid van ons lichaam. Vergiftig rivieren en zeeën dus niet met afval.

De Bijbel leert over de integriteit van de schepping en riep de eerste mensen op om voor de Hof van Eden te zorgen (Genesis 2:15). De God van de Bijbel is een God die de meest kwetsbaren onder Zijn schepping beschermt, liefheeft en verzorgt. Het verhaal in de Bijbel begint met een reeks gebeurtenissen over de schepping van het hele universum. In deze reeks gebeurtenissen wordt herhaaldelijk gezegd dat de Here God zag dat alles goed was en het culmineerde in de eindbeoordeling op de zesde dag (vers 31) door te zeggen: "En God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was..."

Als we aandacht besteden aan onze passage, vooral de verzen 26-28, kunnen we leren hoe God werkte in het geval van de menselijke schepping en haar relatie tot het universum:

Ten eerste dat mensen persoonlijk door God zijn geschapen in het beeld en de gelijkenis van God (vers 26a). God schiep de mens in Zijn beeld. Dit betekent dat alleen mensen het beeld van God zouden dragen. Mensen zijn door God geschapen om Gods eigenschappen te weerspiegelen of Zijn heerlijkheid uit te stralen. Ondertussen werd de planeet aarde gecreëerd, specifiek ontworpen als woonplaats of thuis voor de mensheid.

Ten tweede, niet alleen met betrekking tot het bestaan van individuele mensen, vinden we ook een ander doel van God met de schepping van mensen, namelijk om de verantwoordelijkheid te geven om te "heersen" over de vissen in de zee, de vogels in de lucht, of het vee, over de hele aarde, en over al het kruipend gedierte dat over de aarde kruipt (v. 26b). Dit betreft het managementaspect van heel Gods schepping. Wij zijn dus niet de eigenaar maar alleen de rentmeester. We krijgen inderdaad het mandaat om te regeren, maar we moeten ook verantwoording afleggen aan de eigenaar.

Ten derde ontdekken we dat mensen die door God werden geschapen mannelijk en vrouwelijk waren (vers 27), niet alleen om individuen te zijn, maar ook om vruchtbaar te zijn, zich te vermenigvuldigen en de aarde te vullen (vers 28). Daaruit weten we dat God wil, dat mensen gezinnen, maatschappijen en naties vormen. Werkelijk alles is door God geschapen in goede eenheid en relatie om Zijn heerlijkheid te verkondigen.

Dus bouwen aan ons gezamenlijke huis, dat de naam “Aarde” draagt, kan niet alleen worden gedaan. Er is samenwerking nodig, hand in hand en samen vechtend om de aarde – ons gemeenschappelijke huis – te beschermen tegen milieuschade. We zijn allemaal geroepen om Gods schepping te beschermen en te verzorgen. Om rentmeesters te zijn van alles wat God heeft geschapen en aan ons heeft toevertrouwd.

De vraag is, waarom zijn er nog steeds zoveel christenen die niet betrokken zijn bij de zorg en het onderhoud van het universum? Interessant is dat er een artikel is dat zegt: dat komt omdat er nog steeds veel christenen zijn die begrijpen dat het onderhoud en de zorg voor de schepping of het universum alleen ideologisch is en niet vanuit een theologisch oogpunt.

Er zijn nog steeds veel christenen die niet beseffen dat het beschermen en verzorgen van het door God geschapen universum ook de plicht en roeping is van elke christen. Dus hoe moet onze christelijke kijk op zorg voor en zorg voor deze wereld of aarde, Gods schepping?

Het eerste en meest fundamentele dat je moet begrijpen over de schepping, is dat God de schepper is van deze wereld en alles erin. Zoals we lezen in Psalm 24:1, “Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.” Voor ons is God de ultieme realiteit. Het Bijbelse wereldbeeld begint met God: "In het begin schiep God de hemel en de aarde."
De bevestiging dat God het universum heeft geschapen, is erg belangrijk. Want volgens het wereldbeeld van atheïsten of voor mensen die niet in God geloven, begint deze wereld bij het universum. Nu, omdat dit universum niet van ons is, mogen we echter niet zomaar handelen zoals we willen. Dit universum is van God.

Ten tweede hebben wij mensen het mandaat gekregen om voor de hele schepping van God te zorgen, inclusief de aarde waarop we leven. De essentie van dat rentmeesterschap, zoals beschreven in Genesis 1 en 2, is heel duidelijk: we moeten Gods beeld van de schepping weerspiegelen door te reguleren, te zorgen voor en toezicht te houden. Zoals Dorothy Boorse schreef in haar boek Love the Least of These: Addressing a Changing Environment: “We adoreren de schepping niet. We aanbidden God door zorg te dragen voor de schepping.”

Ten derde, volgens het christelijk geloof zorgt de val van de mens in de zonde ervoor dat de wereld wordt vernietigd. Maar God heeft, door de Heer Jezus, onze zonden verlost omdat God Zijn menselijke schepping echt liefheeft en waardeert. Bovendien zijn mensen die zijn verlost en gered, geroepen om partners van God te zijn, om ook deze wereld, die in zonde is gevallen, te redden en te herstellen.

Tot slot geldt de oproep om deze wereld te redden en te herstellen niet alleen voor de mens maar ook voor het onderhoud en de verzorging van andere creaties. Dit geldt ook voor land en planten, zowel huisdieren als wilde dieren, ecosystemen en de omgeving waarin we leven. Dit is onze christelijke roeping, dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor het bewaken, koesteren en verzorgen van deze wereld die God heeft geschapen en die ons gemeenschappelijke huis is geworden.

Geliefde broeders en zusters in de Here Jezus, De leerstellingen van de Bijbel over de duurzaamheid en het onderhoud van het leefmilieu zijn heel duidelijk. God schiep deze wereld omdat Hij dat wilde. Hij beschouwt deze wereld, Zijn schepping, als zeer goed. En de aarde is gemaakt zodat mensen erin kunnen leven en ervan kunnen genieten. Daarom zouden we dankbaar moeten zijn dat we de kans krijgen om niet alleen in deze wereld te leven, maar ook om te kunnen genieten van de schoonheid van dit universum.

We worden allemaal geroepen tot duurzaamheid van deze aarde. Broeders en zusters, ik nodig ons allen uit om aandacht te besteden aan de slotzin in deze preek: "Als de Heer als Schepper zo veel waarde hecht aan Zijn schepping, hoe is het dan mogelijk dat wij, die slechts te gast zijn op deze aarde, haar niet bewaken, onderhouden en goed verzorgen?" Moge God ons allen zegenen.

AMEN.